☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                                                                                                                              Załącznik nr 1

 

Znak sprawy: DPS.IV.271.7.2019.MP

 

 

 

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ CENOWO- OFERTOWY

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................………...............................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................…............................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON............................................................................ Nr NIP ..............................…...........................................

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ......................................................…...................

 

e-mail .............................................................................................

 1. Oferuję wykonanie zamówienia  w zakresie objętym warunkami zapytania ofertowego:

 

 1. Parametry

TAK/NIE

Łóżko

 

Szerokość całkowita nie mniej niż 1000 mm, nie więcej niż 1100 mm

 

Długość całkowita nie mniej niż 2150 mm, nie więcej niż 2160 mm

 

Szerokość leża 900 mm

 

Długość leża nie mniej niż 2000 mm

 

Elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi w zakresie od 400 mm do 800 mm

 

Elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi w zakresie od 0o do 15o

 

Leże czterosegmentowe

 

Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 75o

 

Elektryczna regulacja uda w zakresie od 0o do 45o

 

Przewodowy pilot sterujący

 

Zasilanie sieciowe 230 V 50/60 Hz

 

Dopuszczalne obciążenie łóżka nie mniej niż 150 kg

 

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

 

Wykończenie łóżka drewniane

 

Poręcze boczne drewniane po 2 szt. na stronę, opuszczane

 

Wysięgnik z uchwytem 1 szt.

 

Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania

 

Gwarancja 24 miesiące

 

Materac piankowy

 

Grubość 12 cm

 

Zmywalny pokrowiec

 

Gęstość pianki 25 kg/m3

 

Szerokość 80-85 cm

 

Długość 200 cm

 

Gwarancja 24 miesiące

 

 

na łączną cenę ofertową: …………………………... zł brutto

 

(słownie: ……………………………………………………………………………….)

W tym :

wartość netto …………………………….. zł

podatek VAT 8 % ……………………………. Zł

 

3. Termin realizacji  zamówienia:  …… dni.

 

4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami i na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

Na ofertę składają się :

(należy wymienić zgodnie z warunkami zamówienia)

 1. ...................................
 2. ……………………..
 3. ……………………..
 4. ……………………..

 

      

     ..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku

oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców

 

 

 

Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach, umowach o dzieło, z wykonawcami, kontrahentami

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą
  w Gryficach ul. Kościuszki 35, tel.: 91 384 25-65, mail: dpsgryfice@gryfice.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w DPS Gryfice możliwy jest pod numerem tel. nr.  91 384 25-65 lub adresem email (adres email): dpsgryfice@gryfice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych.
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5.  Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia zlecenia,  umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-10-31 14:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-10-31 14:19:45)
 
 
ilość odwiedzin: 496716

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X