☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Statut

 

    

Załącznik do Uchwały Nr XL VII/316/10
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
                                              S T A T U T
   DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH
 
 
                   ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne
 
                                               § 1
 
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach zwany w dalszej części statutu „Domem” działa na podstawie:
1)     ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm),
2)     ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 64, poz.. 593 z późn. zm),
3)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),
4)      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.
5)      rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października
      2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837),
6)     niniejszego statutu.
 
                                                        § 2
 
1. Dom Pomocy Społecznej w Gryficach jest  jednostką organizacyjną Powiatu
     Gryfickiego, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Domu są Gryfice ul. Kościuszki 35.
3. Dom prowadzi działalność w Gryficach w budynkach przy ul. Kościuszki
     35 i 71.
4. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczonym dla osób  przewlekle
     somatycznie chorych.
5. Domem kieruje dyrektor zatrudniony przez Starostę Powiatu Gryfickiego
     w oparciu o umowę o pracę.
6. Strukturę organizacyjną Domu oraz zakres działań poszczególnych komórek
     organizacyjnych ustala Dyrektor Domu, który w ramach swoich uprawnień
     prowadzi samodzielną politykę kadrową.
7. Struktura organizacyjna oraz regulamin organizacyjny Domu podlegają   
      zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu .
8. Osoby są umieszczane w Domu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
     w Gryficach, zgodnie ze skierowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej
     właściwego dla jej miejsca zamieszkania.
9. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Gryfickiego
     przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach,
     a w zakresie standardu usług – Wojewoda Zachodniopomorski.
 
 
                   ROZDZIAŁ II – Cele i zadania
 
                                               § 3
 
1. Dom zapewnia całodobową opiekę osobom, które z powodu wieku, choroby  
    lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym  
    życiu.
2. Dom świadczy następujące usługi na poziomie obowiązującego standardu:
1)    w zakresie potrzeb bytowych:
      a. zapewnienia miejsca zamieszkania,
      b. zapewnienia wyżywienia obejmującego co najmniej 3 posiłki dziennie, 
          posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza, dostęp do
          podstawowych produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę,
     c. wyposażenie w odzież i obuwie,
     d. utrzymanie czystości;
2)    w zakresie potrzeb opiekuńczych:
      a. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
      b. pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
      c. umożliwienie mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń
          zdrowotnych,
     d. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pranie odzieży,
    e. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej  dla mieszkańców,
         którzy nie są w stanie jej zakupić,
     f. zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3)    w zakresie potrzeb wspomagających:
a. świadczenie pracy socjalnej,
b. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
c. podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
d. korzystanie z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy,
     e. umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
   organizowanych uroczystościach świątecznych i okazjonalnych,
f. umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych poprzez kontakt z kapłanem 
   zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
g. sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem i wolą zmarłego mieszkańca,
 
h. zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
i. stymulowanie nawiązania , utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną
    i społecznością lokalną,
j. finansowanie mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu
   wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie
   przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.27 ust.5 ustawy
  o pomocy społecznej,
k. zapewnienie przestrzegania praw mieszkańca oraz dostępności do
    informacji o tych prawach dla mieszkańca domu,
l. zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
  i przedmiotów wartościowych,
   m. umożliwienie mieszkańcom sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg
        i wniosków,
    n. umożliwienie regularnego kontaktu z dyrektorem domu w określonych
        dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym
        miejscu,
    o. podejmowanie działań zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca
        w miarę jego możliwości oraz umożliwienie podjęcia pracy, szczególnie
        mającej charakter terapeutyczny.
 
3. Zakres i poziom usług świadczonych przez dom powinny uwzględniać
    w szczególności wolność, intymność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
    domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 
 
ROZDZIAŁ III – Majątek i finanse
 
                                                                       § 4
 
1.     Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
     w ustawie o finansach publicznych.
2. W użytkowaniu Domu znajduje się mienie przekazane Domowi
    w zarząd, niezbędne do jego działalności.
 
 
                            ROZDZIAŁ IV – Postanowienia końcowe
 
1.Zmiany Statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik  

Wytworzył:
Zespół Redakcyjny
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2003-09-25 15:46:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2010-07-29 11:35:07)
 
 
ilość odwiedzin: 496644

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X