☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Regulamin Organizacyny Domu Pomocy Społecznej w Gryficach

                                                                                                                                            Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/22/2019

                                                                                                                                             Zarządu Powiatu w Gryficach

                                    z dnia 14 marca 2019 r.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

                                           W GRYFICACH

 

 

Rozdział  I  - Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity

Dz.U z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn.zm.),

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

     z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),

 1.  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr

164, poz.1027 ze zm.),

 1. ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych,
 2. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października

     2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 217,

     poz. 1837),

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gryficach ,

 

 

 

 

Rozdział II – Nazwa, siedziba i typ domu

 

§ 2

     1. Ustala się, że nazwa domu brzmieć będzie „Dom Pomocy Społecznej w

         Gryficach”.

2. Siedzibą Domu są Gryfice, ul. Kościuszki 35.

 1. Dom jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom  przewlekle somatycznie chorym.
 2. Dom przeznaczony jest dla 116 mieszkańców:  budynek DPS przy

     ul. Kościuszki 35 dysponuje 62 miejscami, a budynek DPS przy

     ul. Kościuszki 71 dysponuje 54 miejscami.

 1. Dom używa pieczątek podłużnych o treści: Dom Pomocy Społecznej,

      72-300Gryfice, ul. Kościuszki 35 oraz Dom Pomocy Społecznej

      72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 71.

 

Rozdział III – Cele i zadania  domu

 

§ 3

 

1.Dom świadczy następujące usługi na poziomie obowiązującego standardu:

 

1) w zakresie potrzeb bytowych:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie w postaci najmniej 4 posiłki dziennie, uwzględniając

    indywidualne potrzeby mieszkańców, posiłki dietetyczne zgodnie z

   zaleceniami lekarza,

c) dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów przez

    całą dobę,

d) odzież i obuwie w przypadku mieszkańców ich nie posiadających oraz

    umożliwienie zakupienia ich z własnych środków zapewnia się jej zakup

    dostosowując do potrzeb,

e) utrzymanie czystości;

 

2 )w zakresie potrzeb opiekuńczych:

 a) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

 b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,

 c) umożliwienie mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń

     zdrowotnych,

d) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pranie odzieży,

e) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej  dla mieszkańców , którzy

    nie są w stanie jej zakupić,

f) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

 

3 )usługi wspomagające:

a) świadczenie pracy socjalnej,

b) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,

c) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

d) korzystanie z  punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy,

e) umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych, okazjonalnych,

    i turystycznych,

f) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych poprzez kontakt z kapłanem

    zgodnie z wyznaniem mieszkańca,

g) sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem i wolą zmarłego mieszkańca,

h) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

i) stymulowanie nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną

   i społecznością lokalną,

j) finansowanie mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu

   wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie

    przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37ustawy

    o pomocy społecznej,

k) zapewnienie przestrzegania praw mieszkańca oraz dostępności do informacji

    o tych prawach dla mieszkańca domu,

l)  zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych

    i przedmiotów wartościowych,

ł)  sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu,

m) umożliwienie regularnego kontaktu z dyrektorem domu w określonych

     dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym

     miejscu,

 n) działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego

     możliwości oraz umożliwienia podjęcia pracy, szczególnie mającej 

     charakter terapeutyczny.

 

2. Zakres i poziom usług świadczonych przez dom powinny uwzględniać

w szczególności wolność, intymność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

 

3. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług zgodnych ze standardami, w Domu działają dwa zespoły terapeutyczno – opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców, zwanych pracownikami pierwszego kontaktu.

 

4. Do podstawowych zadań pracowników pierwszego kontaktu  należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia z udziałem mieszkańca Domu, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość do uczestnictwa w nim oraz wspólna z nim ich realizacja i okresowa weryfikacja.

Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

 

6 .Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowane i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dom może również pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV – Organizacja pracy domu

 

§ 4

 

 1. Domem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Starostę Powiatu Gryfickiego w oparciu o umowę o pracę .
 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje główny księgowy lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora.
 3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.
 4. Dyrektor pełni bezpośredni nadzór nad pracą niżej wymienionych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
 5. Dom posiada strukturę zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się następujący podział organizacyjny:
 1. Dwa działy opiekuńczo-terapeutyczne w skład, których wchodzą:

-kierownicy działów

-główny specjalista fizjoterapii

-pracownicy socjalni

-terapeuta

-terapeuci zajęciowi

-instruktor kulturalno-oświatowy

-technik fizjoterapii

-kapelan, dietetyk

-psycholog

-pielęgniarki

-opiekunowie kwalifikowani w domu pomocy społecznej

-opiekunowie medyczni

-opiekunowie

-pokojowe

-stażyści

-wolontariusze

 1. Dział administracyjno-gospodarczy w skład, którego wchodzą:

-administrator

-referent

-kierowca

-konserwatorzy

-praczki

-szwaczka

 1. Dział żywienia w skład, którego wchodzą:

-kierownik kuchni, dietetyk

-magazynier

-kucharki

-pomoce kuchenne

 1. Dział finansowo-księgowy w skład, którego wchodzą:

-główny księgowy

-st. księgowe

- księgowe

-referent

 1. Samodzielne stanowiska: inspektor ds. BHP i p.poż.,  inspektor ds.

osobowych, inspektor ochrony danych osobowych.

 1. Poza komórkami organizacyjnymi wymienionymi w pkt.5 Dyrektor może tworzyć tymczasowo inne stanowiska lub zespoły usprawniające realizację zadań jednostki.

 

 1. Do zadań i obowiązków Dyrektora Domu w szczególności należy:
 • reprezentowanie Domu na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącą działalnością Domu,
 • usprawnienie organizacji, metod i form pracy Domu,
 • zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji usług na poziomie obowiązującego standardu,
 • merytoryczny nadzór nad realizowanymi zadaniami,
 • nadzór nad gospodarką finansową i powierzonym majątkiem,
 • wydawanie zarządzeń, regulaminów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Domu,
 • kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach petycji, skarg i wniosków mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników Domu,
 • współpraca z rodzinami mieszkańców, ich opiekunami prawnymi, kuratorami lub innymi znajomymi, z którymi mieszkańcy utrzymują kontakt,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi,
 • wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Domu,

 

 

Zadania działów

 

                                                                       § 5

 

 Do zadań Działów  Opiekuńczo – Terapeutycznych  należy w szczególności:

 1. wprowadzenie  nowo   przybyłych mieszkańców w środowisko  Domu, zapoznanie z jego topografią , regulaminem mieszkańców oraz regulaminem Samorządu Mieszkańców,
 2. prowadzenie spraw związanych z procesem zaspokajania potrzeb  społecznych i edukacyjnych mieszkańców Domu,
 3. prowadzenie opieki pielęgnacyjnej polegającej na karmieniu,  zapobieganiu powstawania odleżyn u osób obłożnie chorych, ubieraniu, myciu, goleniu  i kąpieli osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,
 4. składanie zapotrzebowań na materiały w zakresie doposażenia mieszkańców Domu w ubrania, obuwie, bieliznę osobistą i inne przedmioty,
 5. organizowanie   spraw   związanych   z   zaspokajaniem   potrzeb  religijnych mieszkańców,    
 6. opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańca i wdrażanie go  w życie, z zachowaniem takich wartości jak: poczucie bezpieczeństwa,  intymność, godność osobista, rozwój osobisty

     i wolność,

 1. opracowanie programów szkolenia  i  prowadzenie szkoleń wewnętrznych ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy i praktyki w zakresie   czynności opiekuńczych i terapeutycznych,
 2. pomoc  w dokonywaniu  zakupów  dla  mieszkańców (prowadzenie w tym zakresie prawidłowej dokumentacji), 
 3. pomoc  w  utrzymaniu kontaktu mieszkańca z rodziną, znajomymi środowiskiem  lokalnym oraz organizowanie wolontariatu,
 4. rozwiązywanie   konfliktów   międzyludzkich  w  środowisku   Domu, 
 5. prowadzenie szczegółowej dokumentacji mieszkańców (historii chorób, raportów, itp.) oraz dokumentacji bieżącego funkcjonowania działu,
 6. prowadzenie pomiarów: wagi, ciśnienia krwi, wzrostu, kontroli czystości itp.,
 7. ścisła współpraca z lekarzem POZ w zakresie usług zdrowotnych oraz pomoc mieszkańcom Domu w realizacji zaleceń lekarskich,
 8. ścisła współpraca z podmiotami realizującymi indywidualne zaopatrzenie mieszkańców w leki, środki pomocnicze i inne niezbędne artykuły medyczne,
 9. współpraca ze szpitalem, poradniami specjalistycznymi  w zakresie prawidłowej realizacji procesu leczenia mieszkańców,
 10. odwiedzanie mieszkańców hospitalizowanych,
 11. współpraca z dietetykiem i lekarzem POZ w zakresie ustalania indywidualnych diet mieszkańców,
 12. organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu metodami adekwatnymi do możliwości

     i zainteresowań  mieszkańców ,

 1. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form rehabilitacji społecznej mieszkańców,
 2. wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii, zgodnie z zaleceniem lekarza oraz prowadzenie ogólno-usprawniającej rehabilitacji przyłóżkowej,
 3. organizowanie imprez okolicznościowych w ramach pracy kulturalno-oświatowej,
 4. prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem, uzyskiwaniem dokumentów tożsamości, kontaktów z rodzinami lub opiekunami i kuratorami oraz spraw emerytalno – rentowych,
 5. prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem nieobecności mieszkańców oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z tego wynikających,
 6. prowadzenie spraw związanych z depozytami wartościowymi  i  dbałość o prawidłowe ich zabezpieczenie, zgodnie z przepisami,  
 7. organizowanie spotkań Dyrektora i kierownictwa Domu  z mieszkańcami,
 8. udzielanie    pomocy  w rozwoju   Samorządu Mieszkańców,
 9. prowadzenie sprawozdawczości ze stanu  mieszkańców w jednostce,
 10. prowadzenie spraw związanych  z odpłatnością za pobyt w Domu,
 11. prowadzenie spraw związanych z ubezwłasnowolnieniem mieszkańca,
 12. utrzymanie  czystości w pomieszczeniach Domu,
 13. przygotowywanie pogrzebów osób zmarłych zgodnie z wyznaniem.

 

 

 Do zadań Działu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z całokształtem zagadnień inwestycyjnych, remontowych zabezpieczeń i zaopatrzenia technicznego, środków transportu, ochrony środowiska, dozoru technicznego i nadzoru sanitarnego, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenie   gospodarki  środkami  trwałymi,  modernizacja, legalizacja, remonty, upłynnianie, złomowanie,
 3. nadzór techniczny  w zakresie eksploatacji obiektów, właściwej konserwacji urządzeń technicznych, sieci, sprzętu, budynków  i budowli,
 4. czuwanie nad właściwym wykorzystaniem i eksploatacją pojazdów oraz utrzymanie ich  w sprawności technicznej,
 5. nadzorowanie i organizowanie całokształtu spraw związanych  z gospodarką materiałową   i zaopatrzeniem,
 6. przygotowywanie i przeprowadzanie procedur oraz opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadań remontowych, inwestycyjnych i zaopatrzeniowych zgodnie z Ustawą  prawo zamówień publicznych,
 7. zapewnienie należytego stanu sanitarno-higienicznego

     i przeciwpożarowego Domu i jego otoczenia,

 1. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń i wyposażenia oraz dokonywanie ich likwidacji,
 2. prowadzenie gospodarki energetyczno - cieplnej, utrzymywanie   w stałej sprawności technicznej urządzeń grzewczych i dostosowanie parametrów grzewczych do warunków atmosferycznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z praniem bielizny pościelowej, bielizny osobistej oraz ubrań mieszkańców  i odzieży ochronnej personelu kuchennego  i personelu opiekuńczego,
 4. prowadzenie robót remontowo - budowlanych oraz konserwacyjnych w  obiektach Domu,
 5. dbanie o wygląd i estetykę obiektów i terenów. utrzymywanie terenów zielonych, prowadzenie robót pielęgnacyjnych,
 6. prawidłowe oznaczanie obiektów oraz komunikacji zewnętrznej  i wewnętrznej  na terenie Domu.

 

 Do zadań Działu Żywienia należy w szczególności :

 1. organizacja oraz zapewnienie optymalnych warunków żywienia pod względem zaopatrzenia, obsługi technicznej i gospodarczej,
 2. współpraca z lekarzem POZ w zakresie ustalania indywidualnych diet mieszkańców ,
 3. przygotowywanie jadłospisów z uwzględnieniem gramatury zgodnie z zaleceniami dietetyka oraz  zadaniami żywienia dietetycznego, żywienia osób chorych i starszych,
 4. przygotowanie i wydawanie posiłków dla mieszkańców,
 5. regularne uzupełnianie podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów w miejscach wyznaczonych do całodobowego dożywiania mieszkańców na wniosek kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego,
 6. prowadzenie bieżącej    ewidencji    osób    żywionych    (mieszkańców, pracowników  i osób z zewnątrz),
 7. zapewnienie należytego stanu sanitarno-higienicznego w pełnym zakresie prowadzonych działań i odpowiedzialności (kuchnia, stołówka, pomieszczenia magazynowe i pomocnicze, itp.),
 8. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń  i wyposażenia Działu, w tym przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 9. prowadzenie gospodarki magazynowej ( zamawianie, przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych i innych, niezbędnych do właściwej realizacji zadań),
 10. współpraca z zespołem opiekuńczo-terapeutycznym w zakresie prowadzenia terapii zajęciowej mieszkańców oraz organizacji imprez okolicznościowych,
 11. zgodnie z obowiązującymi przepisami regulowanie zmian w dokumentacji HACCAP.

 

 

 

Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy w szczególności:,

 1. przygotowywanie projektu budżetu Domu oraz kontrola jego realizacji,
 2. obsługa finansowo - księgowa Domu,
 3. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych  Domu,
 4. sporządzanie sprawozdań, bilansów i innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi,
 5. opracowywanie   projektów   decyzji   i   zarządzeń   w   zakresie   planowania i realizacji planu finansowego Domu,
 6. bieżąca analiza funduszu płac w zakresie jego wykorzystania,
 7. dokonywanie kontroli wewnętrznych (w zakresie gospodarki  materiałowej, żywieniowej, magazynowej, inwentarzowej),
 8. odpowiednie przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, spisów inwentaryzacyjnych oraz sprawozdań finansowych (archiwizowanie dokumentacji),
 9. bieżące i prawidłowe prowadzenie dokumentacji, wydawanie instrukcji i zaleceń w zakresie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 10. ewidencjonowanie operacji gospodarczych terminowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia rachunkowości oraz zakładowym   planem kont,
 11. dekretowanie dowodów bankowych i kasowych dotyczących rozliczeń,
 12. prowadzenie kasy Domu.
 13. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

  Do zadań inspektora ds. osobowych należy w szczególności :

 1. prowadzenie całokształtu zadań związanych ze sprawami pracowniczymi, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami,
 2. dokumentowanie, przechowywanie, zabezpieczanie  i archiwizowanie akt osobowych pracowników i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 3. organizowanie właściwego naboru kadry zgodnego z wymogami kwalifikacyjnymi oraz Regulaminem organizacyjnym i strukturą  zatrudnienia,
 4. rozpatrywanie, załatwianie formalności dotyczących urlopów, szkoleń i podróży służbowych,  
 5. ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich   i  absencji,
 6. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej naruszeń porządku i dyscypliny pracy oraz udzielanych kar porządkowych,
 7. przygotowywanie i realizowanie spraw w zakresie ruchu   osobowego oraz wprowadzanie odpowiednich zmian w dokumentacji kadrowej,
 8. wydawanie opinii, zaświadczeń oraz udzielanie informacji o pracowniku na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych do tego upoważnionych,
 9. sporządzanie sprawozdań i innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi,
 10. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Domu,
 11. przygotowywanie zarządzeń  Dyrektora i innych wewnętrznych aktów normatywnych,
 12. prowadzenie dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
 13. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz wszczynanie postępowania skargowego,
 14. aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

Do zadań inspektora ds. bhp i p.poż. należy w szczególności :

 1. nadzór nad właściwym stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w Domu,
 2. organizowanie działalności kontrolno– instruktażowej  w zakresie bhp oraz zaopatrzenie materiałowo – techniczne,
 3. nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Domu w zakresie przestrzegania warunków bhp oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie,
 4. prowadzenie postępowań powypadkowych, dotyczących pracowników, mieszkańców i innych osób, które ulegną wypadkowi na terenie Domu,
 5. prowadzenie spraw w zakresie ryzyka zawodowego,
 6. przygotowywanie analiz, sprawozdań i informacji z zakresu bhp i p.poż.

 

Do zadań inspektora danych osobowych należy w szczególności :

 

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji zbioru danych oraz aktywów związanych z przetwarzaniem danych,
 2. informowanie i monitorowanie przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych,
 3. prowadzenie dokumentacji przetwarzanych danych, w tym rejestr czynności przetwarzania, wytyczne dotyczące naruszeń , procedury, raporty i inne wynikające z przepisów prawa,
 4. sporządzanie sprawozdania z działalność i w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 

Rozdział V – Zasady funkcjonowania domu

 

1.   Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby,

      w dniu jej skierowania, natomiast decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje

      w imieniu   Starosty  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

      Gryficach.

 

 1. Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość opłat oraz sposób pobierania regulują zapisy ustawy o pomocy społecznej.

 

 1. Przed przyjęciem mieszkańca, pracownik socjalny Domu ustala aktualną sytuację  socjalno-bytową osoby w jej miejscu zamieszkania oraz udziela informacji o zasadach  pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.

 

 1. Mieszkaniec korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia.

 

 1. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan jego zdrowia i organizację pracy Domu.

 

 

 

 

Rozdział VI – Prawa i obowiązki mieszkańców Domu

 

                                                        § 6

 

  Mieszkańcom Domu przysługuje w szczególności prawo do:

 1. poszanowania godności, tolerancji, życzliwości i podmiotowego traktowania,
 2. całodziennego wyżywienia i zamieszkiwania,
 3. uzyskania  pełnej  informacji  o  usługach  świadczonych  przez  Dom,
 4. posiadania niezbędnych środków higieny osobistej oraz przedmiotów osobistego użytku i odzieży,
 5. dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Dom,
 6. utrzymywania regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodziną oraz innymi osobami bliskimi,
 7. wnoszenia skarg i wniosków do Dyrektora Domu,
 8. tworzenia samorządu, który może przedstawić Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Domu,
 9. bezpłatnego przechowywania środków finansowych,
 10. wyrażania własnych poglądów w sprawach ich dotyczących,
 11. wyrażania myśli i poglądów dotyczących życia w rodzinie, a także myśli religijnych i światopoglądowych oraz wykonywania praktyk religijnych,
 12. korzystania ze środków transportu stanowiących własność Domu, według obowiązujących w tym zakresie zasad,
 13.  wyboru, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i organizacje pracy Domu, pracownika pierwszego kontaktu,
 14. rezygnacji z pobytu w Domu z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych i kierowanych przez sąd.

 

    Mieszkańcy Domu zobowiązani są  w szczególności do:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz w odrębnych regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach dotyczących funkcjonowania Domu zatwierdzonych przez Dyrektora Domu,
 2. współdziałania z personelem i samorządem mieszkańców Domu w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
 3. dbania na miarę możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,
 4. przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego,
 5. wykazywania troski o ład i porządek panujący w Domu i na terenie należącej do niego posesji,
 6. dobrowolnego uczestnictwa w pracach porządkowych w Domu stosownie do wieku, możliwości i czasu,
 7. szanowania pracy innych podopiecznych i pracowników zatrudnionych w Domu,
 8. wykazywania troski o mienie i urządzenia znajdujące się w Domu,
 9. ponoszenia opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. regularnego i terminowego rozliczania się z księgowością Domu w zakresie zakupu leków, środków opatrunkowych i innych,
 11. przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania.

 

 

Rozdział IX – Postanowienia końcowe

 

 

1.Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu Powiatu.

2.Regulamin organizacyjny obowiązuje od dnia uchwalenia przez Zarząd

   Powiatu.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Zespół Redakcyjny
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2003-09-29 10:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-03-15 14:19:52)
 
 
ilość odwiedzin: 496736

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X