☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

 

 

 

Załącznik nr 1

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

FORMULARZ CENOWY OFERTY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2019 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:

 

Opracowanie inwentaryzacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przy

ul. Kościuszki 71”

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................………....................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.......................................................................................................….............................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................…...............................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON............................................................................ Nr NIP ..............................…...........................................

 

Nr konta bankowego: ..........................................................................................................................…...................

 

nr telefonu ........................................................................ nr fax ......................................................…...............

 

e-mail .............................................................................................

 

  1. Oferuję (my) wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami zamówienia za cenę brutto: …………………………... zł

 

(słownie: ……………………………………………………………………………….)

 

  1. Oświadczam(y), że wykonaliśmy ………… szt. dokumentów inwentaryzacji budynku.

  2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonamy do dnia ……………………………..

  3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

  4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni, licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

  5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami zamówienia /WZ/ i na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  6. Posiadamy rachunek bankowy w banku ………………………………………………..

nr ………………………………………………………………………………………..

 

Na ofertę składają się :

(należy wymienić zgodnie z warunkami zamówienia)

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

 

 

......................................................

miejscowość i data .....................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-07-01 22:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-07-01 22:30:09)
 
 
ilość odwiedzin: 496642

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X