☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

UMOWA NR U/   /2017

 

Zawarta w dniu ………………….. w Gryficach pomiędzy:

Powiatem Gryfickim z siedzibą w Gryficach, 72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

NIP 857-17-28-259

Domem Pomocy Społecznej w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul Kościuszki 35 reprezentowanym przez :

Dyrektor                                           Marzenę Pelc

przy udziale

Głównego Księgowego                   Agnieszka Chojnacka

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

NIP  ………………………….     REGON ………………………..

w imieniu, której działa:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej ustawą oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

 

§ 1

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, dostawa i montaż wykładziny obiektowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 71 w Gryficach.
 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna:

 

L.p.

Opis parametru wymaganego

(nie gorsze niż, lub równoważny)

 

Wykładzina obiektowa

1.

Klasyfikacja użytkowania EN 685- 34/43

2.

Grubość całkowita

 PN-EN 428 – min. 2 mm

3.

Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 – min. 0,7 mm

4.

Odporność na poślizg

 klasa DS.

5.

Dynamiczny współczynnik tarcia

PN-EN 13893 0,56/0,66

6.

Zachowanie antystatyczne

PN-EN 1815 < 2,0 kV

7.

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

PN-EN 13501-1 Bfl-s1

lub lepsza

8.

Ocena higieniczna - pozytywna

9.

Grupa ścieralności

PN-EN 649 – grupa T

10.

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła < = 0,4 %

11.

Zwijanie się pod działaniem ciepła < = 8 mm

12.

Odporność na światło

 PN ISO 105-B02>7

13.

Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym

PN-EN 433 max 0,03 mm

14.

Oddziaływanie krzesła na rolkach

PN-EN 425 – brak uszkodzeń

15.

Skutek symulowanego ruchu nogi mebla

PN-EN 424 – brak uszkodzeń

16.

Profil wyobleniowy na wysokość 10 cm

17.

Masa samopoziomująca na grubość od min. 3 mm do 5 mm

18.

Gwarancja na wykładzinę 10 lat

19.

Gwarancja na roboty budowlane minimum 3 lata

 

 1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami w granicach objętych umową.
 2. Zakres robót do wykonania został szczegółowo określony w SIWZ i ofercie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

 

§ 2

 

1.     Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

……………………………………………………, nr tel. ……………………………………...

2.     Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie:

…………………………………………………………………………………………………...

 

§ 3

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

 

 

§ 4

 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy, nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

 

§ 5

 

 

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 5 dni licząc od daty podpisania niniejszej umowy;

2)    dokonanie odbiorów częściowych i końcowych robót.

2.    W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1)    zapewnienie ochrony mienia i ochrony ppoż. Znajdującego się na placu budowy,

2)  oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,

3)    utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

4)  dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.

5)   uporządkowania terenu po zakończeniu robót

6)   sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej:

a)   protokołów częściowych i końcowych robót

b)  stosownych atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, świadectw jakości i innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy.

4.  Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).

 

 

§ 6

 

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: ………………………………………..
 2. Odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi po zgłoszeniu zakresu robót przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, w terminie określonym w ust. 1.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
 5. W wypadku stwierdzenia wad poszczególnych elementów dostarczonej wykładziny Zamawiający wraz z Wykonawcą sporządzi Protokół Odbioru, uwzględniający ujawnione wady.
 6. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru kompletnego, wolnego od wad, przedmiotu umowy.
 7. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub okresie gwarancji wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu lub jego części, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt zamienników wadliwych części (o co najmniej takich samych parametrach).

 

§ 7

 

 1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie: …………………………………………………………………………

      słownie: ………………………………………………………………………………

 1. Ustala się, że zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia protokołu odbioru częściowego/końcowego robót bez wad i usterek i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 2. Zapłata należności będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane w treści faktur.
 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 4. Zamawiający wstrzyma się do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
 5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty zaniechane, niewykonane i zamienne.

 

§ 8

 

 1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy będzie  identyczna z ceną określoną w ofercie złożonej w toku postępowania.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

 

§ 9

 

1.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, w wyznaczonych miejscach zabezpieczając przed dostępem osób trzecich.

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy i jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim.

                                              

§ 10

 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……….lat gwarancji na wykładzinę i ………lata na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zakres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji określają Karty Gwarancyjne.

2.  Gwarancja nakłada na Wykonawcę obowiązek podjęcia działań w ciągu jednego dnia od zgłoszenia – który w tym czasie zgłasza się do Zamawiającego i określa sposób naprawienia zgłoszenia.

3. Wykonawca ma obowiązek naprawienia gwarancyjnego zgłoszenia w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłużej niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia.

4. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

5. Wykonawca ma obowiązek udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym okres rękojmi musi wynosić 60 miesięcy, licząc od dnia zakończenia realizacji i odbioru przedmiotu umowy.

 

§ 11

 

Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)   Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

 2 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 7 ust. ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

 2)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

  3)   Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości

10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 7 ust. 1.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1)   Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto zgodnie z § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony

 2)  Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości       10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 7 ust. 1.

3.   Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy naliczone kary umowne.

4.   Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

§ 12

 

Strony zobowiązane są do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie adresu. Brak zawiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie uznaniem, iż doręczenie pod ostatnio znany adres jest skuteczne.

 

§ 13

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, bez wyznaczenia terminu dodatkowego w następujących sytuacjach:

 1)  gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;

2)   gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni;

3)   gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie;

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 a ust. 1 ustawy Pzp.

4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Odstąpienie jak i rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

 

 

§ 14

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania  przedmiotu umowy;

2) nastąpi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego dla dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

c) wartość każdej zmiany nie przekracza 20 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

3) wystąpiła konieczność zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu prowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych;

4) wystąpiła konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;

5) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT;

6) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;

7) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

8) powstanie konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem decyzji odpowiednich organów, władz, instytucji, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na sposób realizacji zamówienia;

9) powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwiają realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;

10) powstanie sytuacja gwałtownej dekoniunktury;

11) zaistnieje konieczność uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy;

3. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi:

1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

5. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią wykaz zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 

 

 

§ 15

 

1. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd według siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie.

3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy przedstawiona w postepowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego oraz dokumentacja przetargowa.

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-10-11 16:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-10-11 16:26:35)
 
 
ilość odwiedzin: 496723

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X