☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Dom Pomocy Społecznej                                                                    Gryfice, dn. 25.09.2017 r.

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel./fax. (91)384 25-65

 

 

 

                                                                                                      

 

Nasz znak: DPS.IV.271.5.2017.MP          

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

      

 1. Zamawiający

 

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

      siedzibą: ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

      tel. (91) 38 4 25-65, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

      adres strony internetowej: dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Wykonanie instalacji oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 35

w Gryficach”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie instalacji oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego w Domu Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 w Gryficach”, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 2 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (instalacja, sprzęt, uruchomienie).
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (certyfikat producenta sprzętu)
 4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją postępowania, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą i sztuką techniczną.
 5. Materiały użyte w tracie wykonania zamówienia publicznego powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego,  posiadać certyfikat producenta sprzętu lub deklarację zgodności.
 6. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów.
 7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
 8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (na własny koszt) kosztorys powykonawczy (zestawienie materiałów)
 9. Podstawą do rozliczenia będzie wykonanie w całości zdania. Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie kontroli wykonania przedmiotu zamówienia, protokołu odbioru końcowego, kosztorysu powykonawczego i faktury końcowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 10. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami w trakcie realizacji.
 11. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za roboty zaniechane, nie wykonane.
 12. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
 13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 14. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
 15. Przed złożeniem oferty można dokonać wizji lokalnej pomieszczeń oraz wglądu do dokumentacji - w godzinach od 7.00 do 15.00.
 16. Wszystkie dokumenty,  projekt umowy (parafowany) powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
 17. Przedmiot zamówienia został opisany wg. następujących kodów CPV:

31625200-5 – systemy przeciwpożarowe

45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

31518200-2 – oświetlenie awaryjne

 1. Oferent związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Dokumenty jakie Oferent powinien załączyć do oferty:
 1. Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowo – cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawiania pełnomocnictw dotyczy sytuacji w których oferta jest podpisywana przez osobę/y inną niż wpisaną we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentem oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

 

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami:
 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Agnieszka Pinczewska od poniedziałku do piątku, tel. 91 384 25-65 w godz. 700 do 1500, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany   będzie do realizacji zamówienia w terminie do 30.11.2017 r.

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Cena – waga 90 %
 2. Termin realizacji (zakup, dostawa, montaż) – waga 10 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. Wartość punktowa kryterium cena jest obliczana według wzoru:

              Cn

KC =  …….  x 90 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

                   Cob

gdzie:

 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

 1. Wartość punktowa kryterium termin realizacji (zakup, dostawa, montaż) jest obliczana według wzoru:

 

             Tn (w dniach)   

KG =   …................... x 10 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

             Tob (w dniach)

 

gdzie:

 

KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

Tn – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wśród   

        złożonych ofert

Tob – termin realizacji oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.

 

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny ofert.
 1. W załączonym formularzu ofertowo – cenowym należy przedstawić cenę ofertową brutto

za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w polskich złotych cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 1. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowo – cenowy.

Ofertę należy złożyć w Domu pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35, pok. 010, w terminie do dnia 10.10.2017 r. do godziny 09.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie instalacji oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 35 w Gryficach”

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 1. Formalności dopełniane po wyborze oferty
 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postepowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze, jednak nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych, uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego
 1. Załącznik nr 1 - Warunki techniczne
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowo – cenowy
 3. Załącznik nr 3 – wzór umowy                                                                              
Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-09-25 13:27:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-09-25 13:27:41)
 
 
ilość odwiedzin: 496610

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X