☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent

OGŁOSZENIE O NABORZE

                                     NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Gryficach

                           72-300 Gryfice ul. Kościuszki 35

 

                                                    ogłasza  nabór

                                               na stanowisko pracy

 

Referent

                       

   Wymiar zatrudnienia: pełen etat , rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

1.Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)  wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne)

f)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

g)  znajomość obsługi kasy fiskalnej,

 

2.Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej,
 2. znajomość Ustawy o rachunkowości, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie danych osobowych,
 3. komunikatywność, kreatywność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole, wysoka kultura osobista,

 

3.Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

 - przyjmowanie gotówki z tytułu dochodów budżetowych, depozytów i innych wpłat do kasy

   na podstawie  dokumentu „kwitariusz przychodowy” i dokumentu  „kasa przyjmie KP”,

-  bieżące odprowadzanie gotówki do banku,

-  dokonywanie wypłat gotówki z kasy na podstawie faktur, rachunków, list płac i innych

   dokumentów po uzyskaniu akceptacji głównego księgowego i dyrektora,

-  prowadzenie sprzedaży obiadów dla pracowników i osób z zewnątrz- wystawianie kart

   obiadowych,

-  ewidencja sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Sporządzanie dziennych, miesięcznych i

   rocznych raportów z kasy fiskalnej,

-  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania: czeki, kwitariusze przychodowe,

   KW – kasa wypłaci, KP – kasa przyjmie, karty drogowe,

-  sporządzanie raportów kasowych,

-  kompletowanie  dowodów księgowych ( faktur, rachunków, innych dokumentów księgowych) zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

-  prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynów,

-  bieżąca analiza zapasów magazynowych,

-  miesięczne sprawozdanie zestawień sald, obrotów i magazynów,

-  miesięczne uzgadnianie sald magazynowych,

-  miesięczne rozliczenie żywienia,

-  prowadzenie rozliczenia ilościowego posiłków,

-  bieżące uzgadnianie kont analitycznych magazynów z kontami syntetycznymi magazynów

 

 

4.Wymagane dokumenty:

 -  list motywacyjny

 -  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy

zawodowej, opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r. Nr 223, poz.1458 )”,

 -  kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

 -  kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe

    kandydata,

 -  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie

zawodowe kandydata,

 -  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

 -  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

 -  oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo karno-skarbowe oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego,

 -  zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 -  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym

stanowisku,

 

5. Warunki pracy:

 

  -zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony,

  -wymiar czasu pracy: pełen etat,

  - miejsce świadczenia pracy: Dom Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 Gryfice,

6. Miejsce, sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin – do 07.03.2016 roku do godziny 1500.
 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko  Referent w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach”.
 3. Miejsce – Dom Pomocy Społecznej Gryfice, ul. Kościuszki 35, kadry,

     pokój nr 010.

7.Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt pod numerem telefonu – tel. 91 38 42565
 2. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Gryficach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  poinformowani telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Gryficach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Przed nawiązaniem umowy o pracę kandydat zobowiązany będzie przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska

 

  

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2016-02-26 14:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2016-02-26 14:42:14)
 
 
ilość odwiedzin: 496635

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X