☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

A                                                                           

UMOWA NR  D/……./2019

Zawarta w dniu ……………2019 roku w Gryficach, pomiędzy:

Powiatem Gryfickim z siedzibą w Gryficach , 72 – 300, Plac Zwycięstwa 37

NIP 857 – 17 – 28 – 259

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryficach  72 – 300 Gryfice, ul. Kościuszki 35

reprezentowanym przez:

Dyrektora DPS                                          Marzenę Pelc    

oraz przy udziale                                    

Głównego  Księgowego                           Agnieszki Chojnackiej                            

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez:

……………………..                                     …………………………….

NIP …………………….

REGON ………………..

została zawarta umowa następującej treści:

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Gryficach pod nazwą: „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej                          w Gryficach”

 

§ 1

 

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy:

   „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach”

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i asortymencie po cenach zawartych w ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Wymogi dla pieluchomajtek:
 1. Pieluchomajtki wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego, czyli wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze.

Zestawienie ilościowe pieluchomajtek refundowanych przez NFZ w następujących rozmiarach:

 1. Pieluchomajtki dla dorosłych – medium nocne – 4 320 szt.

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

- minimum jeden ściągacz taliowy, dzięki któremu produkt jest bardzo wygodny                      i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 szt.;

- opakowanie produktu opisane ( rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, latexfree, system pochłaniający zapach);

- indykator wilgotności;

- chłonność minimum 2 300 ml.

b)  Pieluchomajtki dla dorosłych – Large nocne – 32 400 szt.

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

- minimum jeden ściągacz taliowy, dzięki któremu produkt jest bardzo wygodny                    i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 szt.;

- opakowanie produktu opisane (rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, latexfree, system pochłaniający zapach);

- indykator wilgotności;

- chłonność minimum 2 500 ml.

c) Pieluchomajtki dla dorosłych – large extra nocne – 7 200 szt.

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

- minimum jeden ściągacz taliowy, dzięki któremu produkt jest bardzo wygodny                    i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 szt.;

- opakowanie produktu opisane (rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, latexfree, system pochłaniający zapach);

- indykator wilgotności;

- chłonność minimum 2 500 ml.

 

§ 2

 

 1. Szczegółowy asortyment oraz ilości zamawianego towaru Zamawiający będzie podawał Wykonawcy w pisemnym comiesięcznym zamówieniu faksem lub pocztą email w zależności od aktualnych potrzeb. Wielkość jednorazowej dostawy zbliżona do wielkości zapotrzebowania dzielonej na 12 miesięcy.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do …… dni, od złożenia zamówienia. Dostawy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00. Fakt przyjęcia zamówienia potwierdza również na piśmie przedstawiciel Wykonawcy (kierowca).

 

                                                  § 3

 

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia 01.01.2020 r.                                  do 31.12.2020 r.

                                                  § 4

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamawiany towar na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie realizacji umowy, prawo zakupu o 20 %

mniejszych lub o 20 % większych ilości przedmiotów umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do rozliczeń Wykonawcy z tego powodu.

 

                                                 § 5

 

 1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się  w kwocie: …………………. zł brutto po refundacji NFZ.

słownie: ………………………………………………………………... złotych 00/100               

w tym koszt transportu do siedziby Zamawiającego

- rozładunku, wniesienia do budynku

- wynagrodzenie za dostarczony towar

- odbiór ilościowy i jakościowy

2.  Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy

3. Ustala się, że zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy i po dostarczeniu faktury VAT.

4. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem bankowy na konto wskazane                    w treści faktury.

5.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

 

                                                 § 6

 

Strony ustanawiają następujące kary umowne:  

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy,                               w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

2)   Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości                   10 % wynagrodzenia brutto, zgodnie z § 5 ust. 1.

2.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                                   - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 5 ust. 1.

3.     Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy naliczone kary umowne.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,                         strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

                                                   § 7

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie  swojej siedziby, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.

 

     § 8

 

 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:
 1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
 2. powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwiają realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;
 3. zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia;
 4. dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
 5. zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej;
 6. okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny                     z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa;
 7. wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i Zamawiającego;
 8. wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy:
 9. ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dn. 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

                                                                           § 9

 

Wszystkie kwestie wsporne powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

 

                                                                            § 10

 

W sprawach nieuregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

                                                                             § 11

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-11-28 08:44:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-11-28 08:45:02)
 
 
ilość odwiedzin: 496680

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X