☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

 

UMOWA NR D/     /2019

 

Zawarta w dniu ……………………. w Gryficach, pomiędzy:
Nabywcą: Powiatem Gryfickim z siedzibą w Gryficach, 72-300, Plac Zwycięstwa 37

NIP 857-17-28-259

Odbiorcą/Płatnikiem: Dom Pomocy Społecznej z siedzibą: ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Marzenę Pelc                            Dyrektora DPS

przy udziale

Agnieszki Chojnackiej            Głównego Księgowego
a
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

NIP …………………………….

reprezentowaną przez: 

……………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą, wyłonionym po przeprowadzeniu zapytania o cenę w formie pisemnej w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), postępowanie DPS.IV.271.8    .2019.MP,
została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa szafek przyłóżkowych w ilości 12 sztuk do Domu Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 w Gryficach” zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

 

Parametry

TAK/NIE

Wykonanie - metalowa

 

Malowana proszkowo

 

Kolor frontu - niebieski

 

Kolor boków - biały

 

Cztery kółka

 

Jednodrzwiowa

 

Szuflada – 1 sztuka

 

Podnoszony i obracany blat

 

Okres gwarancji 24 miesiące

 

 

 

 

§ 2

1. Zakres i sposób wykonania dostawy określają: zapytanie cenowe (specyfikacja Zamawiającego) oraz oferta Wykonawcy.
 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów,
wykona przedmiot zamówienia ze szczególną starannością, posiada niezbędny potencjał ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalający mu wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się
ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę.

§ 3
 

1.Ustala się termin realizacji zamówienia w ciągu …….. dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.11.2019 r.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim zgłoszeniu mailem lub faxem wysłanym do Zamawiającego za co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
 

 

§ 4
 

Z czynności odbioru dostawy niezwłocznie zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia i zalecenia dokonane w toku odbioru.

 

§ 5
 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Strony ustalają  wynagrodzenie w wysokości: netto: ………………….zł, podatek VAT (8%),
……………… zł brutto słownie: …………………………………………………………….
……/100.

2. Cena określona w § 5 ust.1:
a) nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia,

b} nie będzie podlegała waloryzacji,

c) obejmuje koszt napraw gwarancyjnych.
3.Wykonawca uwzględnił w swojej cenie wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy.

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w § 5 ust.1 procentowej
stawki podatku od towarów i usług VĄT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem
do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

5. Płatnikiem należności jest Dom Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice.                                                                     

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem
z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze VAT
w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Za datę realizacji płatności uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.

8, W przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, liczone od kwoty netto wyszczególnionej
na fakturze.
9. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
10.W cenie o której mowa w § 5 ust.1 zostały uwzględnione koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego pod adres: Dom Pomocy Społecznej w Gryficach,
ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice.
 

§ 6
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
za cały przedmiot zamówienia, wskazanego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy, zgłoszonych w okresie

gwarancyjnym, w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za cały

przedmiot zamówienia, wskazanego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot zamówienia,
wskazanego w § 5 ust.1;
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych niniejsza umową kar umownych w każdym przypadku, gdy szkoda, którą poniósł wskutek naruszenia postanowień umowy przewyższa wysokość tej kary.


§ 7
 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …………… miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i braków powstałych
w okresie gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji i to pod rygorem nieważności zawiadomienia o zauważonych usterkach lub brakach.

§ 8
 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami

kodeksu cywilnego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny,

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
b) Wykonawca wykonuje dostawę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową;
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy

lub jego znacznej części;

d) Wykonawca złoży wniosek o swoją upadłość lub wniosek o postępowanie naprawcze,
albo wnioski takie zostaną złożone przez dowolną osobę trzecią.
3. Prawo odstąpienia z przyczyn wskazanych w § 8 ust.2 nastąpi w terminie 5 dni
od dnie powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu określonym
w § 8 ust.2 lit. a-d.
 

§ 9
 

1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania,
jeżeli:
a) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich

należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

warunki uniemożliwiające realizację dostawy powodu warunków pogodowych

uniemożliwiających wykonywanie prac.
b) Zamawiający wstrzyma dostawę z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej urnowy w zakresie wartości umowy,
jeśli zajdą przesłanki określone § 5 ust.4.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,

pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania
zaistnienia przesłanek określonych w § 9 ust.1 i 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej

umowy musi być wyrażony na piśmie.


§ 10

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.


 

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                   W Y K O N A W C A :

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-10-31 14:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-10-31 14:44:32)
 
 
ilość odwiedzin: 496627

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X