☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

 

UMOWA NR D/     /2019

 

Zawarta w dniu ……………………. w Gryficach, pomiędzy:
Nabywcą: Powiatem Gryfickim z siedzibą w Gryficach, 72-300, Plac Zwycięstwa 37

NIP 857-17-28-259

Odbiorcą/Płatnikiem: Dom Pomocy Społecznej z siedzibą: ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Marzenę Pelc                            Dyrektora DPS

przy udziale

Agnieszki Chojnackiej            Głównego Księgowego
a
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

NIP …………………………….

reprezentowaną przez: 

……………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą, wyłonionym po przeprowadzeniu zapytania o cenę w formie pisemnej w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), postępowanie DPS.IV.271.7    .2019.MP,
została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych z materacami w ilości 5 sztuk do Domu Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 w Gryficach” zgodnie z poniższym opisem oraz załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

 

Parametry

TAK/NIE

Łóżko

 

Szerokość całkowita nie mniej niż 1000 mm, nie więcej niż 1100 mm

 

Długość całkowita nie mniej niż 2150 mm, nie więcej niż 2160 mm

 

Szerokość leża 900 mm

 

Długość leża nie mniej niż 2000 mm

 

Elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi w zakresie od 400 mm do 800 mm

 

Elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi w zakresie od 0o do 15o

 

Leże czterosegmentowe

 

Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 75o

 

Elektryczna regulacja uda w zakresie od 0o do 45o

 

Przewodowy pilot sterujący

 

Zasilanie sieciowe 230 V 50/60 Hz

 

Dopuszczalne obciążenie łóżka nie mniej niż 150 kg

 

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

 

Wykończenie łóżka drewniane

 

Poręcze boczne drewniane po 2 szt. na stronę, opuszczane

 

Wysięgnik z uchwytem 1 szt.

 

Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania

 

Gwarancja 24 miesiące

 

Materac piankowy

 

Grubość 12 cm

 

Zmywalny pokrowiec

 

Gęstość pianki 25 kg/m3

 

Szerokość 80-85 cm

 

Długość 200 cm

 

Gwarancja 24 miesiące

 

 

§ 2

1. Zakres i sposób wykonania dostawy określają: zapytanie cenowe (specyfikacja Zamawiającego) oraz oferta Wykonawcy.
 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów,
wykona przedmiot zamówienia ze szczególną starannością, posiada niezbędny potencjał ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalający mu wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się
ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę.

§ 3
 

1.Ustala się termin realizacji zamówienia w ciągu …….. dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.11.2019 r.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim zgłoszeniu mailem lub faxem wysłanym do Zamawiającego za co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
 

 

§ 4
 

Z czynności odbioru dostawy niezwłocznie zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia i zalecenia dokonane w toku odbioru.

 

§ 5
 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Strony ustalają  wynagrodzenie w wysokości: netto: ………………….zł, podatek VAT (8%),
……………… zł brutto słownie: …………………………………………………………….
……/100.

2. Cena określona w § 5 ust.1:
a) nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia,

b} nie będzie podlegała waloryzacji,

c) obejmuje koszt napraw gwarancyjnych.
3.Wykonawca uwzględnił w swojej cenie wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy.

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w § 5 ust.1 procentowej
stawki podatku od towarów i usług VĄT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem
do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

5. Płatnikiem należności jest Dom Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice.                                                                      

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem
z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze VAT
w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Za datę realizacji płatności uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.

8, W przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, liczone od kwoty netto wyszczególnionej
na fakturze.
9. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
10.W cenie o której mowa w § 5 ust.1 zostały uwzględnione koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego pod adres: Dom Pomocy Społecznej w Gryficach,
ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice.
 

§ 6
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
za cały przedmiot zamówienia, wskazanego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy, zgłoszonych w okresie

gwarancyjnym, w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za cały

przedmiot zamówienia, wskazanego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot zamówienia,
wskazanego w § 5 ust.1;
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych niniejsza umową kar umownych w każdym przypadku, gdy szkoda, którą poniósł wskutek naruszenia postanowień umowy przewyższa wysokość tej kary.


§ 7
 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …………… miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i braków powstałych
w okresie gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji i to pod rygorem nieważności zawiadomienia o zauważonych usterkach lub brakach.

§ 8
 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami

kodeksu cywilnego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny,

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
b) Wykonawca wykonuje dostawę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową;
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy

lub jego znacznej części;

d) Wykonawca złoży wniosek o swoją upadłość lub wniosek o postępowanie naprawcze,
albo wnioski takie zostaną złożone przez dowolną osobę trzecią.
3. Prawo odstąpienia z przyczyn wskazanych w § 8 ust.2 nastąpi w terminie 5 dni
od dnie powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu określonym
w § 8 ust.2 lit. a-d.
 

§ 9
 

1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania,
jeżeli:
a) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich

należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

warunki uniemożliwiające realizację dostawy powodu warunków pogodowych

uniemożliwiających wykonywanie prac.
b) Zamawiający wstrzyma dostawę z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej urnowy w zakresie wartości umowy,
jeśli zajdą przesłanki określone § 5 ust.4.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,

pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania
zaistnienia przesłanek określonych w § 9 ust.1 i 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej

umowy musi być wyrażony na piśmie.


§ 10

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

 

 

 


 

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                   W Y K O N A W C A :

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-10-31 14:20:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-10-31 14:21:58)
 
 
ilość odwiedzin: 496663

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X