☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                                                                                                             Gryfice, dn. 01.07.2019 r.

 

 

                                                                                                          

                                                             

               

 

Nasz znak: DPS.IV.271.3.2019.MP          

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

      

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

      siedzibą: ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

      tel. (91) 38 4 25-65, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

      adres strony internetowej: dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

1.Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie inwentaryzacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przy ul. Kościuszki 71” zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem A-20.

Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii ZL II  zagrożenia ludzi.

 2.Przedmiot zamówienia opisany został wg. Następujących kodów CPV – 71251000-2  usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków    

 

3.Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 71 w Gryficach. Opracowanie powinno zawierać:

 

 1. Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni;
 2. Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów;
 3. Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych;
 4. Rzut dachu;
 5. Rzut maszynowni;
 6. Rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami.

 

4. Dane techniczne budynku:

1) budynek należy do grupy średniowysokich 14.00 m-sw

2) powierzchnia zabudowy 10 414,00 m2

3) powierzchnia użytkowa 1 480,00 m2

4) kubatura brutto 1 794,40 m3

5) ilość kondygnacji:

a) podziemna – 1

b) nadziemna – 2

 

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej (wydruk dwustronny A – 4) w ilości 3 sztuk i w wersji elektronicznej ( na nośniku w formie plików typu pdf oraz plików edytowanych doc, docx) w ilości 3 sztuk.

Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynku.

 

     

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do sporządzania projektów (planów) robót konstrukcyjnych lub instalacyjnych (w załączeniu dokument potwierdzający posiadane uprawnienia)

4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Agnieszka Pinczewska od poniedziałku do piątku,

tel. 91 384 25-65 w godz. 700 do 1500, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

            Termin wykonania (opracowania) inwentaryzacji …………………………………

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1/ cena (C) – waga 70 %

2/ Termin realizacji (opracowanie i dostarczenie dokumentacji) – waga 30 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1/ Wartość punktowa kryterium cena jest obliczana według wzoru:

               Cn

KC =  ………..  x 70 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

               Cob

 

gdzie:

 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2/ Wartość punktowa kryterium termin realizacji (opracowanie i dostarczenie dokumentacji) jest obliczana według wzoru:

 

             Tn (w dniach)

KG =  ………………… x 30 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

             Tob (w dniach)

 

gdzie: 

 

KG = ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

Tn – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wśród złożonych ofert

Tob – termin realizacji oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny ofert.
 1. W załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto

za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w polskich złotych cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych.
 1. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz cenowo - ofertowy.

Ofertę należy złożyć:

- w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35, pok. 010, w terminie do dnia 16.07.2019 r. do godziny 09.00 w zamkniętej kopercie

- przesłać faksem z dopiskiem  „Opracowanie inwentaryzacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przy ul. Kościuszki 71”.

- przesłać drogą elektroniczną na adres  dpsgryfice@gryfice.pl

 

 

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postepowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze, jednak nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych, uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego
 1. Załącznik nr 1 – formularz cenowo – ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – projekt umowy

                                                                         

 

                                                                                            ZATWIERDZIŁ

                                                                                                  Dyrektor

                                                                                            Mgr Marzena Pelc

                                                                                    ……………………………….

                                                                                                         ( data, podpis i pieczęć

                                                                                                        osoby zatwierdzającej  postępowanie)

 

 

                                                                                                                                                             

Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach, umowach o dzieło, z wykonawcami, kontrahentami

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą
  w Gryficach ul. Kościuszki 35, tel.: 91 384 25-65, mail: dpsgryfice@gryfice.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w DPS Gryfice możliwy jest pod numerem tel. nr.  91 384 25-65 lub adresem email (adres email): dpsgryfice@gryfice.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy / umowy – zlecenia  na wykonanie „Opracowanie inwentaryzacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przy ul. Kościuszki 71”
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5.  Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 10 lat ( czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.
Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-07-03 10:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-07-03 10:23:03)
 
 
ilość odwiedzin: 496753

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X