☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

UMOWA NR D/ /2019

Zawarta w dniu …………. 2019 r. w Gryficach pomiędzy jednostką organizacyjną Powiatu Gryfickiego pod nazwą:

Dom Pomocy Społecznej

z siedzibą:

ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

NIP 857-10-82-320

reprezentowanym przez:

Marzenę Pelc Dyrektor DPS

przy udziale

Agnieszki Chojnackiej Głównego Księgowego

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………..

 

………………………………………….

 

NIP ……………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

 

…………………………………………

 

w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Gryficach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Opracowanie inwentaryzacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przy ul. Kościuszki 71” przyjęto warunki umowy o następującej treści:

 

§ 1

 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającej na opracowaniu inwentaryzacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przy ul. Kościuszki 71” .

2.Usługa o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać:

 

  1. Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni;

  2. Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów;

  3. Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych;

  4. Rzut dachu

  5. Rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami.

 

§ 2

 

1.Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu wykonania usługi określonej w § 1 Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………………….. brutto.

2.Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 ust. 1 będzie płatne w terminie 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4.Strony postanawiają, że wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

 

§ 3

 

1.Wykonawca gwarantuje profesjonalną poprawność usługi.

2.Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do sporządzania projektów (planów) robót konstrukcyjnych i instalacyjnych (w załączeniu dokument potwierdzający posiadane uprawnienia).

3.Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżącym po stronie Wykonawcy.

4.Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższać będzie wysokość kar umownych.

 

§ 4

 

1.Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie i przepisach powszechnie obowiązujących, Zamawiającemu przysługuje w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług, nie kontynuuje jej albo w ocenie Zamawiającego kontynuuje w sposób sprzeczny z przepisami, nie zgodny z umową lub niegwarantujący właściwej jakości wykonania prac.

2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i wskazania przyczyny odstąpienia wynikającej z postanowień niniejszej umowy.

3.Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie jedynie za zgodą obu Stron.

4.W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów uzyskanych od Zamawiającego oraz tych, które wytworzył lub uzyskał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

 

§ 5

 

1.Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile nie narusza to ustawowych obowiązków udzielania informacji, w szczególności nie ogranicza prawa dostępu do informacji publicznej.

2.W szczególności Strony zobowiązują się do:

a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i pochodzących od Stron lub od instytucji, czy podmiotów ze stronami współpracujących;

b) przestrzegania wzajemnych wytycznych o ochronie udostępnianych informacji;

c) przestrzegania wzajemnych wytycznych związanych z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

§ 6

 

1.Strony zgodnie postanawiają, że wszelka bieżąca korespondencja dotycząca wykonania niniejszej umowy, w tym oczekiwania Wykonawcy co dokumentów żądanych lub wymaganych od Zamawiającego, uwagi do tych dokumentów, itp. oraz wzajemne zapytania Stron będą przekazywane w formie listu elektronicznego na adresy e-mail.

2.Oświadczenia woli stron o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od niej, a także wszelkie oświadczenia woli i wiedzy związane z jej wykonaniem wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

 

§ 7

 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą sporządzane na piśmie, w formie aneksów pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2.Wszelkie ustalenia dodatkowe Stron, niepowodujące zmiany niniejszej umowy, będą spisywane w formie pisemnej protokołu, podpisanego przez obie Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli.

3.Osobami uprawnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej Umowy będą:

 

  • Ze strony Zamawiającego

 

- ………………………………… tel. ………………….. e-mail …………………………..

 

- ………………………………… tel. ………………….. e-mail …………………………..

 

  • Ze strony Wykonawcy

- ………………………………… tel. ………………….. e-mail …………………………..

 

- ………………………………… tel. ………………….. e-mail …………………………..

 

albo inne osoby pisemnie przez nich upoważnione.

 

§ 8

 

1.Wszelkie spory lub roszczenia mogące wyniknąć podczas wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, a które nie zostaną nie zostaną rozwiązane w drodze wzajemnej ugody, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

2.Oświadczenia jednej strony kierowane wobec drugiej strony są skuteczne na adres podany w niniejszej umowie, chyba że jedna ze stron wskaże pisemnie inny adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Strony zgodnie oświadczają, że tekst umowy został przez nie przeczytany, w pełni zrozumiany i zaakceptowany.

4. Umowę sporządza się w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA

 


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-07-01 22:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-07-01 22:36:34)
 
 
ilość odwiedzin: 496594

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X