☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

OGŁOSZENIE O NABORZE

                                                                         NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

          Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gryficach

                                                        72-300 Gryfice ul. Kościuszki 35

 

                                                                                                   ogłasza nabór

                                                                                             na stanowisko pracy

 

      Księgowy

 

 

1.Wymiar zatrudnienia: pełen etat ,

2.Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w czerwcu 2019r. nie przekroczył 6%.

4.Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d)      nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne)

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

g) co najmniej 5 letni staż w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej roczny staż pracy w księgowości.

 

5.Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej,

 2. znajomość Ustawy o rachunkowości, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy

 3. komunikatywność, kreatywność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole, wysoka kultura osobista,

 4. umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym programów księgowych FK (Zeto Koszalin).

 

6.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie za pomocą komputera ewidencji analitycznej i syntetycznej wszystkich kont wyszczególnionych w zakładowym planie kont.

 2. Miesięczne uzgadnianie wydatków i kosztów.

 3. Bieżąca analiza kont wynikowych.

 4. Miesięczne rozliczanie kierowców z pobranego paliwa oraz pracowników pobierających materiały do przerobu.

 5. Prowadzenie za pomocą komputera ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

 6. Prowadzenie w księgach inwentarzowych ewidencji ilościowej wyposażenia z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne DPS.

 7. Prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu socjalnego z podziałem na poszczególne tytuły.

 8. Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym, dokonywanie klasyfikacji budżetowej tych wydatków z podziałem na poszczególne rozdziały i paragrafy.

 9. Sporządzanie przelewów oraz przestrzeganie terminów płatności zobowiązań.

 10. Wykonywanie innych prac zleconych przez głównego księgowego,

wchodzących w zakres prac działu księgowości a nie wymienionych w

zakresie czynności.

 1. Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo-księgowej.

 2. Zastępstwo kasjera podczas jego nieobecności.

 

 

7.Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy

zawodowej, opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)), oraz ustawą z dnia 21.11.2018r. o pracownikach samorządowych.

- kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

- kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe

kandydata,

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie

zawodowe kandydata,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo karno-skarbowe oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym

stanowisku,

Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 

8. Warunki pracy:

 

-praca w pomieszczeniu biurowym,

- praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputerowym.

9. Miejsce, sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin – do 11.07.2019 r. roku do godziny 1500.

 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach”.

 3. Miejsce – Dom Pomocy Społecznej Gryfice, ul. Kościuszki 35, kadry,

pokój nr 010.

 

10.Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt pod numerem telefonu – tel. 91 38 4 25 65

 2. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Gryficach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Gryficach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 5. Przed nawiązaniem umowy o pracę kandydat zobowiązany będzie przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-07-01 22:00:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-07-03 10:01:35)
 
 
ilość odwiedzin: 496734

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X