☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

UMOWA NR D/  /2019

Zawarta w dniu …………. 2019 r. w Gryficach pomiędzy jednostką organizacyjną Powiatu Gryfickiego pod nazwą:

Dom Pomocy Społecznej

z siedzibą:

ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

NIP 857-10-82-320

reprezentowanym przez:

Marzenę Pelc                                 Dyrektor DPS

przy udziale

Agnieszki Chojnackiej                   Głównego Księgowego

zwanym dalej w treści umowy „Odbiorcą”

a

………………………………………..

………………………………………….

NIP  ……………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Dostawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………

w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Gryficach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę artykułów chemii gospodarczej  przyjęto warunki umowy o następującej treści:

 

                                                                       § 1

 

Odbiorca zleca, a Dostawca zobowiązuje się w okresie od 13.07.2019 r. do 12.07.2020  r. do wykonania sukcesywnych dostaw artykułów chemii gospodarczej w łącznej ilości określonej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

 

                                                                       § 2

 

1.Dostawca będzie dostarczał towar zgodny z obowiązującymi normami.

2.Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, firmowe, w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „ fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów bez śladów użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta. Muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol), opis zawartości, termin przydatności do użycia i termin przydatności do użytku.

 

                                                                       § 3

 

1.Odbiorca będzie składał u Dostawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem ilości i miejsca dostawy. Fakt przyjęcia zamówienia potwierdza również na piśmie przedstawiciel dostawcy (kierowca).

2.Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni, od złożenia zamówienia. Dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 14.00.

3.Dostarczane środki i sprzęt stanowiące przedmiot zamówienia będą dostarczane partiami.

 

                                                                       § 4

 

Z każdą partią dostarczanego towaru Dostawca przedstawi Odbiorcy świadectwa jakości.

 

 

 

                                                                       § 5

 

Dostawca dostarczy Odbiorcy zamawiany towar na własny koszt i własnym transportem.

           

§ 6

 

Cena towaru zamawianego przez Odbiorcę ustalana jest zgodnie z ofertą przetargową (Załącznik nr 2). W czasie trwania umowy cena może ulec podwyższeniu jedynie w przypadku:

  1. zmiany cen urzędowych
  2. zmiany stawek podatkowych, celnych.

 

                                                                       § 7

 

Rozliczenie dostawy towaru odbywać się będzie na podstawie dokumentów (faktur) ilościowo-wartościowych potwierdzonych przez obie strony.

 

                                                                       § 8

 

1.Termin zapłaty za każdorazową dostawę towaru wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury.

2.Płatność realizowana będzie przelewem na konto wskazane przez Dostawcę.

 

                                                                                              § 9

Za zwłokę w płatności Odbiorca zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe.

                                                                       § 10

 

1.Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

- w wysokości 10% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie,

- w wysokości 5% wartości całego zamówienia objętego niniejszą umową,

Wynoszącą ……….. zł gdy Dostawca odstąpi od umowy.

2.Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca  w wysokości 10% wynagrodzenia objętego niniejszą umową.

 

                                                                       § 11

 

1.Odbiorca ma prawo zwiększyć wielkość zamówienia do 20 %, a Dostawca ma obowiązek zrealizować takie zamówienie na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2.Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia do 20 % z zachowaniem pozostałych warunków niniejszej umowy.

 

                                                                       § 12

 

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć warunki umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

                                                                       § 13

 

Odbiorca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

-z powodu powtarzających się nieterminowych dostaw towaru,

-w przypadku niewłaściwej jakości dostarczanego towaru.

 

                                                                       § 14

 

Zmiana treści umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. Zmiana ta  nie może naruszać warunków procedury przetargowej.

 

§ 15

 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 16

 

Umowę sporządza się w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

 

 

 

 

 

ODBIORCA                                                                        DOSTAWCA

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-06-27 15:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-06-27 15:00:48)
 
 
ilość odwiedzin: 496623

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X