☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

 

OGŁOSZENIE O  NABORZE

NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Gryficach ogłasza  nabór na stanowisko urzędnicze.

 

Stanowisko pracy:  KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEGO w Domu Pomocy Społecznej Gryfice,

 wymiar etatu : pełny wymiar,

 rodzaj umowy: umowa o pracę

 

1.Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie wyższe pielęgniarskie, psychologiczne, socjologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, fizykoterapia.

f)        doświadczenie zawodowe: staż pracy minimum 5 lata,

g)      znajomość przepisów:

      - o pomocy społecznej-Ustawa z dnia 12.03.2004 r., z późn.zm.

      - w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 734)

 - ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.  2018 r.poz.1260)

      - kodeksu pracy,

2.Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a)      umiejętność zarządzania i organizacji pracy podległego personelu,

b)      komunikatywność oraz kreatywność,

c)   odpowiedzialność, obowiązkowość,

d)      umiejętność obsługi komputera, typu PC

 

3.Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Bezpośrednia odpowiedzialność za organizację i dyscyplinę pracy w dziale opiekuńczo-terapeutycznym.
 2. Dbanie o czystość i estetykę Domu.
 3. Ponosi odpowiedzialność za wyposażenie Domu i powierzonego mienia.
 4. Dbałość o właściwe zaspokojenie potrzeb mieszkańców przez podległy personel.
 5. Właściwa organizacja zespołu w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia.
 6. Odpowiada za właściwe przechowywanie i  użytkowanie sprzętu medycznego.
 7. Przygotowuje do realizacji wnioski na pieluchomajtki, współpracuje z firmami zaopatrującymi mieszkańców w pieluchomajtki, negocjuje warunki dostaw. Przestrzega i nadzoruje podległy personel w zakresie bhp i p.poż.
 8. Zobowiązany jest do szkoleń podległego personelu.
 9. Współpracuje z lekarzami rodzinnymi w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w leki i środki pomocnicze.

 

4.Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny

b)  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2018r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.  2018 r. poz.1260)”

c)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego,

d)      oświadczenie o stanie zdrowia,

e)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)        kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie od aktualnego pracodawcy w przypadku kontynuowania zatrudnienia,

g)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

h)  posiadane referencje.

 

5.Miejsce i termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:

 Termin – do 29.04.2019 roku do godziny 1500.

 1. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „nabór na stanowisko  Kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach”.
 2. Miejsce – Dom Pomocy Społecznej Gryfice, ul. Kościuszki 35, sekretariat Domu, pokój nr 010.

6.Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt pod numerem telefonu – tel. 91 384 25 65
 2. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Gryficach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Gryficach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Przed nawiązaniem umowy o pracę kandydat zobowiązany będzie przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska .
Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2019-04-08 14:20:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2019-04-08 14:20:39)
 
 
ilość odwiedzin: 496741

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X