☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Dom Pomocy Społecznej                                                                    Gryfice, dn. 29.11.2018 r.

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel./fax. (91)384 25-65

 

 

 

                                                                                                      

 

Nasz znak: DPS.IV.271.    .2018.MP          

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                                                                                                    

 

      

 1. Zamawiający

 

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

      siedzibą: ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

      tel. (91) 38 4 25-65, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

      adres strony internetowej zamawiającego: dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na

„Dostawę pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach”.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach zgodnie z poniższym opisem i wykazem:

Pieluchomajtki wykonane z laminatu paraprzepuszczalnego, czyli wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze.

Zestawienie ilościowe pieluchomajtek refundowanych przez NFZ w następujących rozmiarach:

 1. Pieluchomajtki dla dorosłych – medium-nocne – 75-120 cm obwód pasa – 4 320 szt.:

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

- minimum jeden ściągacz taliowy, dzięki któremu produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 sztuk;

- opakowanie produktu opisane (rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, latexfree, system pochłaniający zapach)- indykator wilgotności;

- chłonność minimum 2 300 ml.

 b) Pieluchomajtki dla dorosłych – large – nocne – 100 – 150 cm obwód pasa – 32 400 szt.:

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

- minimum jeden ściągacz taliowy, dzięki któremu produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 sztuk;

- opakowanie produktu opisane (rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, latexfree, system pochłaniający zapach)- indykator wilgotności;

- chłonność minimum 2 500 ml.

c) Pieluchomajtki dla dorosłych – large extra nocne – 130-175 cm obwód pasa – 7 200 szt.:

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

- minimum jeden ściągacz taliowy, dzięki któremu produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 sztuk;

- opakowanie produktu opisane (rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, system pochłaniający zapach)- indykator wilgotności;

- chłonność minimum 2 500 ml.

 

2) Data ogłoszenia:

29.11.2018 r. – niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Gryficach oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

 

3) Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 1. Ogólne zasady uczestnictwa w postepowaniu ofertowym
 1. W postepowaniu ofertowym uczestniczą wyłącznie Wykonawcy, którzy w terminie i na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu złożą ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami do tej oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

 

 1. Termin i forma realizacji zamówienia (dostawy):

Czas realizacji zamówienia (dostawy) wynosi 4 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. Wielkość jednorazowej dostawy zbliżona do wielkości zamówienia dzielonego na 12 miesięcy.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Cena – waga 90 %
 2. Termin realizacji ( dostawa) – waga 10 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. Wartość punktowa kryterium cena jest obliczana według wzoru:

              Cn

KC =  …….  x 90 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

                   Cob

gdzie:

 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

 1. Wartość punktowa kryterium termin realizacji  (dostawy) jest obliczana według wzoru:

 

             Tn (w dniach)   

KG =   …................... x 10 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

             Tob (w dniach)

 

gdzie:

 

KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

Tn – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wśród   

        złożonych ofert

Tob – termin realizacji oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.

 

 1. Wymagania:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania usługi obejmującej przedmiot zamówienia;
 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. Nie podlegają wykluczeniu z postepowania, z powodu:
 1. Otwarcia w stosunku do nich likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

 

 1. Sposób przygotowania ofert:

 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach”

2. Ofertę należy złożyć według załączonego druku do zapytania ofertowego – załącznik nr 1.

3. Do oferty należy dołączyć:

a) kopie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań o których mowa w części VI zapytania ofertowego;

b) wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;

c) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczący materiału z jakiego wykonany jest oferowany produkt (np.: karta opisu produktu, certyfikat);

d) próbkę oferowanego produktu.

 

 1. Procedura i kryteria oceny ofert:

 

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego;

      2) Kryterium oceny ofert: cena – waga – 90 %, termin realizacji ( dostawy) – waga 10 %

      3) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta po spełnieniu wszystkich    wymagań określonych w niniejszym zapytaniu będzie zawierała najniższą wartość.

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

 

Agnieszka Pinczewska tel. (91) 384 25-65, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

 

 1. Sposób, miejsce oraz termin złożenia ofert:

 

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Ofertę należy złożyć do 11.12.2018 r. do godziny 9.00, w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego pok. 010.

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 1. Formalności dopełniane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego
 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2018-11-29 14:27:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2018-11-29 14:28:01)
 
 
ilość odwiedzin: 496776

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X