☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Dom Pomocy Społecznej                                                                    Gryfice, dn. 09.10.2018 r.

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel./fax. (91)384 25-65

 

 

 

                                                                                                      

 

Nasz znak: DPS.VIII.271.5.2018.AP          

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zapytanie ofertowe

Na zakup, dostawę  i montaż kotła gazowego, patelni elektrycznej i miksera ręcznego

 

      

 1. Zamawiający

 

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

      siedzibą: ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

      tel. (91) 38 4 25-65, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

      adres strony internetowej: dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kotła gazowego, patelni elektrycznej i miksera ręcznego:

 

L.p.

Parametry

TAK

NIE

 

Kocioł gazowy

 

 

1.

Wykonanie – stal nierdzewna

 

 

2.

Zasilanie – gaz ziemny

 

 

3.

Przyłącze gazu R 3/4

 

 

4.

Przyłącze wody G 1/2

 

 

5.

Moc całkowita 21 Kw

 

 

6.

Pojemność 150 l

 

 

7.

Gwarancja 12 m – cy

 

 

 

Patelnia elektryczna

 

 

1.

Wykonanie – stal nierdzewna

 

 

2.

wysokość od 850 mm do 900 mm

 

 

3.

szerokość od 720 mm do 960 mm

 

 

4.

długość od 900 mm do 980 mm

 

 

5.

Pojemność misy od 65 l do 80 l

 

 

6.

Zakres temp. roboczej do 275o C

 

 

7.

Gwarancja 12 m – cy

 

 

 

Mikser ręczny

 

 

1.

Wykonanie – stal nierdzewna

 

 

2.

Napięcie 230 V

 

 

3.

Moc elektryczna 0.40 Kw

 

 

4.

Prędkość obrotów od 1500 do 9000

 

 

5.

Do obróbki w naczyniach o poj. 50 l

 

 

6.

Długość ramienia min. 50 cm

 

 

7.

Gwarancja min. 12 m – cy

 

 

 

 1. Data ogłoszenia: 09.10.2018 r. –  w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Ogólne zasady uczestnictwa w postępowaniu ofertowym
 1. W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie Wykonawcy, którzy w terminie i na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu złożą pisemną ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami do tej oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

 

 1. Termin i forma realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 20.11.2018 r.

 

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Cena – waga 95 %
 2. Termin realizacji (zakup, dostawa, montaż) – waga 5 % (w dniach, nie później niż do 20.11.2018 r.)

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. Wartość punktowa kryterium cena jest obliczana według wzoru:

              Cn

KC =  …….  x 95 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

                   Cob

gdzie:

 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

 1. Wartość punktowa kryterium termin realizacji (w dniach, nie później niż do 20.11.2018 r.), (zakup, dostawa, montaż) jest obliczana według wzoru:

 

             Tn (w dniach)   

KT =   …................... x 5 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

             Tob (w dniach)

 

gdzie:

 

KT – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

Tn – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wśród   

        złożonych ofert

Tob – termin realizacji oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.

 

 

 

 1. Wymagania:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania usługi obejmującej przedmiot zamówienia;
 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu otwarcia w stosunku do nich likwidacji lub ogłoszenia o upadłości.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zamkniętej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: „Zakup, dostawa  i montaż kotła gazowego, patelni elektrycznej i miksera ręcznego dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach”;
 2. Ofertę należy złożyć według załączonego druku do zapytania ofertowego – załącznik nr 1;
 3. Do oferty należy załączyć:
 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. Certyfikat (świadectwo jakości zdrowotnej)

 

 

 1. Procedura i kryteria oceny ofert
 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego;
 2. Kryterium oceny ofert:
 1.  cena – waga 95 %
 2. termin realizacji ( zakup, dostawa, montaż) – 5 % (w dniach, nie później niż do 20.11.2018 r.)

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w zapytaniu uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Agnieszka Pinczewska, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl, tel. (91) 38 4 25-65

 

 1. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Ofertę należy złożyć do 22.10.2018 r. do godziny 9.00 w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty, w siedzibie Zamawiającego pok. 010 lub pocztą elektroniczną a następnie przesłać pocztą.

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 1. Formalności dopełniane po wyborze oferty

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego
 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy                                              
Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2018-10-09 13:55:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2018-10-09 13:57:02)
 
 
ilość odwiedzin: 496681

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X