☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                                                                                                                              Załącznik nr 1

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ CENOWO- OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................………...............................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................…............................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON............................................................................ Nr NIP ..............................…...........................................

 

Nr konta bankowego: ..........................................................................................................................…...................

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ......................................................…...................

 

e-mail .............................................................................................

 1. Oferuję wykonanie zamówienia  w zakresie objętym warunkami zapytania ofertowego na łączną cenę ofertową: …………………………... zł brutto

 

(słownie: ……………………………………………………………………………….)

W tym :

wartość netto …………………………….. zł

podatek VAT …… % ……………………………. Zł

 

 1. Termin realizacji  zamówienia:  ……………………………………………….

 

 1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
 2. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami zamówienia /WZ/ i na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Posiadamy rachunek bankowy w banku ………………………………………………..

     nr ………………………………………………………………………………………..

Na ofertę składają się :

(należy wymienić zgodnie z warunkami zamówienia)

 1. ...................................
 2. ……………………..
 3. ……………………..
 4. ……………………..

 

            ..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku

oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców

 

Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach, umowach o dzieło, z wykonawcami, kontrahentami

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą
  w Gryficach ul. Kościuszki 35, tel.: 91 384 25-65, mail: dpsgryfice@gryfice.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w DPS Gryfice możliwy jest pod numerem tel. nr.  91 384 25-65 lub adresem email (adres email): dpsgryfice@gryfice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych.
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5.  Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia zlecenia,  umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2018-06-07 14:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2018-06-07 14:38:52)
 
 
ilość odwiedzin: 496598

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X