☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Dom Pomocy Społecznej                                                                    Gryfice, dn. 29.05.2018 r.

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel./fax. (91)384 25-65

 

 

 

                                                                                                      

 

Nasz znak: DPS.IV.271.2.2018.MP          

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

      

 1. Nazwa i adres Zamawiajacego

 

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

      siedzibą: ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

      tel. (91) 38 4 25-65, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

      adres strony internetowej: dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż dwuspadowego namiotu plenerowego (hali namiotowej) dla Domu Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 w Gryficach”, wg poniższej specyfikacji:

 

 1. Specyfikacja głównych wymagań:
 1. Wymiary:

- szerokość: 10 metrów

- długość: 15 metrów

- wysokość ściany: 2,5 metra;

b) główna konstrukcja hali namiotowej wykonana z profili aluminiowych, łączniki stalowe ocynkowane ogniwo;

c) hala namiotowa mocowana do podłoża za pomocą stalowych kotew palikowych z pręta zbrojonego, śrub lub innych równoważnych rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, zapewniających stabilność konstrukcji;

d) obiekt zgodny z polskimi normami dotyczącymi obciążeń wiatrem i obciążeń śniegiem PN-EN 13782 – obiekty tymczasowe, namioty, bezpieczeństwo (wykazujący wysoką odporność na warunki atmosferyczne)

e) dach i ściany pokryte materiałem PCV o gramaturze min. 650 g/m2,niezapalnej z atestem ITB ( boki w kolorze kremowym, dach w kolorze białym, na trójkątach herb powiatu w kolorze z napisem: Starostwo Powiatowe w Gryficach;

f) ściany boczne/frontowe otwierane (przesuwne/rolowane lub do łatwego demontażu);

g) wejścia – min. 6 sztuk (w postaci kurtyn lub przesuwne);

h) min. 8 okien;

i) szczegółowa kolorystyka namiotu, kształt i rozmiar okien, rozmieszczenie grafiki reklamowej do uzgodnienia z Zamawiającym;

j) wymagane przeszkolenie pracowników Zamawiającego przygotowujące do samodzielnego montowania i demontowania namiotu;

k) przedmiot oferty powinien być objęty 36 – miesięczną gwarancją;

l) do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną konstrukcji

 

 1. Przedmiot zamówienia został opisany wg. następujących kodów CPV: 39522530-1 Namioty
 2. Oferent związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu;
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami:
 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Agnieszka Pinczewska od poniedziałku do piątku, tel. 91 384 25-65 w godz. 700 do 1500, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany najpóźniej w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy.

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Cena – waga 70 %
 2. Termin realizacji (zakup, dostawa, montaż) – waga 30 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. Wartość punktowa kryterium cena jest obliczana według wzoru:

              Cn

KC =  …….  x 70 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

                   Cob

gdzie:

 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

 1. Wartość punktowa kryterium termin realizacji (zakup, dostawa, montaż) jest obliczana według wzoru:

 

             Tn (w dniach)   

KT =   …................... x 30 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

             Tob (w dniach)

 

gdzie:

 

KT – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

Tn – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wśród   

        złożonych ofert

Tob – termin realizacji oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria:

 

K = KC + KT

Termin wykonania liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

 

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny ofert.
 1. W załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto

za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w polskich złotych cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ( w tym koszt przeszkolenia pracowników Zamawiającego, dostawa i montaż)
 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych.
 1. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz cenowo - ofertowy.

Ofertę należy złożyć:

- w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35, pok. 010, w terminie do dnia 07.06.2017 r. do godziny 09.00 w zamkniętej kopercie

- przesłać faksem z dopiskiem „Dostawa i montaż dwuspadowego namiotu plenerowego (hali namiotowej) dla Domu Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35 w Gryficach”

- przesłać drogą elektroniczną na adres  dpsgryfice@gryfice.pl

  

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postepowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze, jednak nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych, uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego
 1. Załącznik nr 1 – formularz cenowo - ofertowy

                                                                             

 

                                                                                      

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2018-05-29 14:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2018-05-29 14:28:55)
 
 
ilość odwiedzin: 496672

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X