☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                    Załącznik nr 1

…………………………..…………..

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Wykonawca:

 

…………………………………………………………………………………………………...

Pełna nazwa Wykonawcy                                           

 

…………………………………………………………………………………………………...

Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

 

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy/numer fax/ adres e-mail

 

…………………………………………………………………………………………………...

W zależności od podmiotu (NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

 

reprezentowany przez:

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Demontaż, dostawa i montaż wykładziny obiektowej w Domu Pomocy Społecznej przy

ul. Kościuszki 71  w Gryficach składamy ofertę na wykonanie zadania w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:

 

 

L.p.

Opis parametru wymaganego

(nie gorsze niż, lub równoważny)

TAK

NIE

 

Wykładzina obiektowa

 

 

1.

Klasyfikacja użytkowania EN 685- 34/43

 

 

2.

Grubość całkowita

 PN-EN 428 – min. 2 mm

 

 

3.

Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 – min. 0,7 mm

 

 

4.

Odporność na poślizg

 klasa DS.

 

 

5.

Dynamiczny współczynnik tarcia

PN-EN 13893 0,56/0,66

 

 

6.

Zachowanie antystatyczne

PN-EN 1815 < 2,0 Kv

 

 

7.

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

PN-EN 13501-1 Bfl-s1

lub lepsza

 

 

8.

Ocena higieniczna – pozytywna

 

 

9.

Grupa ścieralności

PN-EN 649 – grupa T

 

 

10.

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła < = 0,4 %

 

 

11.

Zwijanie się pod działaniem ciepła < = 8 mm

 

 

12.

Odporność na światło

 PN ISO 105-B02>7

 

 

13.

Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym

PN-EN 433 max 0,03 mm

 

 

14.

Oddziaływanie krzesła na rolkach

PN-EN 425 – brak uszkodzeń

 

 

15.

Skutek symulowanego ruchu nogi mebla

PN-EN 424 – brak uszkodzeń

 

 

16.

Profil wyobleniowy na wysokość 10 cm

 

 

17.

Masa samopoziomująca na grubość od

 min. 3 mm do 5 mm

 

 

 

 

 

Cena brutto            …………………………………………zł   

    (słownie: …………………………………………………………. zł …………/100)

     w tym podatek VAT w wysokości …………………… %    

    (słownie: …………………………………………………………. )

 1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie:  ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Oferuję udzielenie gwarancji na wykładzinę na okres …………. lat,  licząc od dnia odbioru końcowego.
 3. Oferuję udzielenie gwarancji na roboty budowlane na okres …………. miesięcy,  licząc od dnia odbioru końcowego.
 4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem V SIWZ.
 5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 7. Zamówienie zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:

 

………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa podwykonawcy oraz zakres powierzonych czynności

  ………………………………………………………………………………………………

 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach następujących podmiotów*

 

Nazwa (firma):……………………………………………………………………………………

 1. Oferta zawiera*/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach ………. oferty*.
 2. Do oferty dołączamy pełnomocnictwo/a (o ile dotyczy).
 3. Sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb  niniejszego zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – konsorcja/spółki cywilne):

 

 ……………………….………………………………………………………………………

 

 1. Adres e-mail, na który należy przekazywać informacje i zawiadomienia

 

………………….…………………...

 1. Oświadczam(y), że jesteśmy mikro*/małym*/średnim* przedsiębiorstwem.

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

 

Data: ……………………………….

 

 

……………………………………………

                                                                (podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób

                                                             uprawnionej/ych  do składania oświadczeń woli

                                                                                  w imieniu Wykonawcy)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-10-11 16:17:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-10-11 16:18:26)
 
 
ilość odwiedzin: 496763

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X