☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel. (0 91) 384 25-65, fax. (0 91) 384 25-65

Strona internetowa: http://dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Demontaż, dostawa i montaż wykładziny obiektowej

w Domu Pomocy Społecznej

przy ul. Kościuszki 71  w Gryficach

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I       Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział II     Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

Rozdział III    Oferty wspólne

Rozdział IV    Jawność postępowania

Rozdział V     Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Rozdział VI    Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Rozdział VII  Wykonawcy zagraniczni

Rozdział VIII Termin wykonania zamówienia

Rozdział IX    Wymagania dotyczące wadium

Rozdział X     Wyjaśnienia treści SIWZ. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Rozdział XI    Termin związania z ofertą

Rozdział XII  Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział XIV Wybór oferty najkorzystniejszej. Kryteria wyboru

Rozdział XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz inne istotne postanowienia umowy

Rozdział XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Rozdział XVIII Dodatkowe informacje

Rozdział XIX Opis przedmiotu zamówienia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 2. Oferty muszą być sporządzone zgodnie z wymaganiami SIWZ.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.
 5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian.
 8. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).
 9. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,

       w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

 1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: przetarg nieograniczony, „Demontaż, dostawa i montaż wykładziny obiektowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 71 w Gryficach- bez nazwy i pieczątki Wykonawcy;
 2. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 1. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 15, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 1. w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt. 15ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
 2.  w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt. 15ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom.

 

ROZDZIAŁ III

Oferty wspólne

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
 4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.    Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1)        zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;

2)        określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;

3)        czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ IV

Jawność postępowania

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 2. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
 3. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
 5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy.
 7. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
 8. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

ROZDZIAŁ V

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1.  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 12-23 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,3,4 ustawy Pzp (wykluczenie nastąpi w przypadku posiadania dowodów), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1)    posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1

pkt 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3

do SIWZ

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

3)    zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie dwóch lat przed upływem składania ofert wykonał minimum trzy roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia, polegające na demontażu, dostawie i montażu wykładziny obiektowej PCV, poprzez referencje lub inny dokument.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2) łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

5. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.  Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VI

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.

2. Wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1)Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2)

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 2.

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych dokumentów potwierdzających na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów spełnianie braku podstaw do wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

W przypadku oferty wspólnej w/w odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

W przypadku oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólna. Dokument należy złożyć w oryginale.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej Wykonawca złoży oświadczenie z art. 25 a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo  konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wykonawcy zagraniczni

 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o którym mowa w § 5 pkt. 2-4 w/w Rozporządzenia -  składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b w/w Rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a w/w Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 w/w Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Termin wykonania zamówienia

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie do dnia 15.12.2017 r.

Ze względu na specyfikę jednostki (zamieszkiwanie w budynku osób niepełnosprawnych) do wykonania przedmiotu zamówienia konieczny jest podział prac na etapy.

Terminy i zakres etapów należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

ROZDZIAŁ IX

Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie żąda złożenia wadium.

 

ROZDZIAŁ X

Wyjaśnienia treści SIWZ. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do 15.00.

 1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować pisemnie wyłącznie na adres:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

lub email: dpsgryfice@gryfice.pl

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, e-maila.
 2. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

 

 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania), którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, tj.: http://dps.gryfice.ibip.pl/public/
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Agnieszka Pinczewska tel./fax. 91 384 25-65 w godz. 07.00 do 15.00 pok. 013, 
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

       Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający

       zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie

       internetowej.

       Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.

 1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

Termin związania z ofertą

 

 

 1. Termin związania ofertą – 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

ROZDZIAŁ XII

Opis sposobu obliczania ceny

 

 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Błędne oszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.

2. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

3. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie prace wynikające z przyjętej technologii oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Cena ofertowa musi zawierać także:

1) koszty robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, porządkowe, koszty pracy sprzętu, narzędzi, urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia;

2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, utrzymaniem zaplecza budowy, wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia;

3)  podatek od towarów i usług – VAT (obniżona stawka podatku 8% zgodna z art.2 pkt12, art.41 ust.1,2,12,12a, art.146a pkt1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z2016  poz.710 z późn.zm.).

4) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów;

5) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia.

8. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w:

Domu Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice, pok. 010

                                                                                          

 1.  Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2017 r.o godz. 9.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2017 r.o godz. 09.30 w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35, pok. 013.
 3. Przed złożeniem oferty można dokonać wizji lokalnej pomieszczeń w godzinach od 7.00 do 15.00.
 4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
 5. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Nr 18/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach z dnia 05 grudnia 2012 r.
 7. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
 8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.
 9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
 10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w ust. 11 przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ)

 

ROZDZIAŁ XIV

Wybór oferty najkorzystniejszej, kryteria wyboru

 

1. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

 1. cena - waga 60 %

 

 1. termin wykonania – waga 20 %

 

 1. okres gwarancji na roboty budowlane – waga 20 %

 

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. wartość punktowa kryterium cena  jest obliczana według wzoru:

 

            Cn

KC = -------------  x 60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

            Cob

 

gdzie :

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

Cn- najniższa zaoferowana cena

Cob- cena zaoferowana w ofercie badanej

 

 1. wartość punktowa kryterium termin wykonania jest obliczana według wzoru:

 

            Tn (w dniach)

KT =   -------------------  x 20 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

             Tob (w dniach)

 

gdzie :

KT - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin wykonania

Tn - najkrótszy termin wykonania umowy wśród złożonych ofert

Tob - termin wykonania oferty badanej

 1. wartość punktowa kryterium okres gwarancji na roboty budowlane jest obliczana według wzoru:

 

 

Gob (w miesiącach)

KG =   ------------------------  x 20 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

             Gn (w miesiącach)

 

gdzie:

KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane

Gob – termin gwarancji badanej oferty

Gn – termin gwarancji najdłuższy ze złożonych ofert

 

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na roboty budowlane był nie krótszy niż 36 miesięcy.

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą sumę punktów według wzoru:

 

K = KC + KT + KG

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.

3. Zamawiający wybierze ofertę,  która uzyska najwyższą sumę punktów.

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje o możliwości powstania u Zamawiającego powstania obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2)oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek;

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ,  jest sporządzona zgodnie z ustawą Pzp oraz która uzyska najwyższą sumę punktów.
 2. Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art.89 ustawy.  
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
  2.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  4. Unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 4. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

 

 

ROZDZIAŁ XV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz istotne postanowienia umowy

 

 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
 3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
 4. Umowę na realizację przedmiotu zamówienia podpiszą upoważnieni przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Gryficach.
 5. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
 7. W przypadku Wykonawców  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy pomiędzy Wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.
 8. Zamawiający zastrzega prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 9. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 10. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 9, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
 11. Płatnikiem w imieniu Zamawiającego będzie Dom Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice.
 12. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

2) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

3) powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;

4) zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia;

5) dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;

6) zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej;

7) okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa;

8) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;

9) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;

10) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT.

 

 

ROZDZIAŁ XVI

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

ROZDZIAŁ XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

 

 

 1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.: odwołanie i skarga.
 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie umowy.
 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

ROZDZIAŁ XVIII

Dodatkowe informacje

 

 1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIX

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiot zamówienia jest: demontaż, dostawa i montaż wykładziny obiektowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 71  w Gryficach.

Zakup, dostawa i montaż obejmuje fabrycznie nową wykładzinę obiektową.

Pod pojęciem „fabrycznie nowa” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów bez śladów uszkodzenia.

 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna:

 

L.p.

Opis parametru wymaganego

(nie gorsze niż, lub równoważny)

 

Wykładzina obiektowa

1.

Klasyfikacja użytkowania EN 685- 34/43

2.

Grubość całkowita

 PN-EN 428 – min. 2 mm

3.

Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 – min. 0,7 mm

4.

Odporność na poślizg

 klasa DS.

5.

Dynamiczny współczynnik tarcia

PN-EN 13893 0,56/0,66

6.

Zachowanie antystatyczne

PN-EN 1815 < 2,0 kV

7.

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

PN-EN 13501-1 Bfl-s1

lub lepsza

8.

Ocena higieniczna - pozytywna

9.

Grupa ścieralności

PN-EN 649 – grupa T

10.

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła < = 0,4 %

11.

Zwijanie się pod działaniem ciepła < = 8 mm

12.

Odporność na światło

 PN ISO 105-B02>7

13.

Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym

PN-EN 433 max 0,03 mm

14.

Oddziaływanie krzesła na rolkach

PN-EN 425 – brak uszkodzeń

15.

Skutek symulowanego ruchu nogi mebla

PN-EN 424 – brak uszkodzeń

16.

Gwarancja na wykładzinę 10 lat

17.

Gwarancja na roboty budowlane minimum 3 lata

 

Demontaż i montaż wykładziny przewidziany jest na parterze i piętrze Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przy ul. Kościuszki 71.

 

 

2.1. Powierzchnia pokoi, przedpokoi, pomieszczeń funkcyjnych i służbowych oraz korytarza wynosi 794,25 m2:

 1. parter:
 1. sala kominkowa -  39,85 m2
 2. pokój 02 – 29,00 m2
 3. przedpokój pokoju 02 – 3,63 m2
 4. pokój 03 – 18,18 m2
 5. pokój 04 – 12,32 m2
 6. przedpokój pokoju 04 – 3,30 m2
 7. gabinet zabiegowy – 13,58 m2
 8. pokój 06 – 8,15 m2
 9. przedpokój pokoju 06 – 5,25 m2
 10. pokój 07 A – 10,78 m2
 11. pokój 07 B – 11,04 m2
 12. przedpokój pokoju 07 B – 4,99 m2
 13. pokój 08 – 17,72 m2
 14. pokój 09 – 12,60 m2
 15. przedpokój pokoju 09 – 3,27 m2
 16. gabinet dyrektora – 12,97 m2
 17. przedpokój przed gabinetem dyrektora – 4,02 m2
 18. gabinet kierownika działu – 8,39 m2
 19. gabinet pracownika socjalnego – 9,79 m2
 20. dyżurka – 13,35 m2
 21. rehabilitacja – 31,24 m2
 22. korytarz – 119,10 m2
  1. piętro:

      a) pokój 101 – 24,70 m2

b) przedpokój pokoju 101 – 3,31 m2

 1. pokój 102 – 29,10 m2
 2. Przedpokój pokoju 102 – 4,02 m2
 3. pokój 103 – 18,21 m2
 4. pokój 104 – 12,55 m2
 5. przedpokój pokoju 104 – 3,38 m2
 6. pokój 105 – 23,71 m2
 7. przedpokój pokoju 105 – 3,48 m2
 8. pokój 107 – 23,25 m2
 9. przedpokój pokoju 107 – 4,60 m2
 10. pokój 108 – 10,50 m2
 11. przedpokój pokoju 108 – 5,88 m2
 12. pokój 108 A – 9,27 m2
 13. pokój 109 – 18,15 m2
 14. pokój 110 – 12,60 m2
 1. przedpokój pokoju 110 – 2,89 m2
 2. pokój 111 – 28,99 m2
 3. przedpokój pokoju 111 – 3,55 m2
 4. pokój 112 – 24,65 m2
 5. przedpokój pokoju 112 – 3,39 m2
 6. dyżurka – 13,80 m2
 7. korytarz – 117,75 m2

 

2.2. Profil wyobleniowy na wysokość 10 cm – 694 mb.

Wybrany kolor w pomieszczeniach i pokojach to pomarańczowy, na korytarzach wybrany kolor to beż oraz na całej długości (środek) przewidziany jest pas szerokości dwóch metrów w kolorze pomarańczowym. Dokładny wybór koloru nastąpi według oferty wybranego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty certyfikaty oraz próbki oferowanych wykładzin w dwóch wstępnie proponowanych przez Zamawiającego kolorach.

Próbki zostaną zwrócone po wyłonieniu Wykonawcy.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę, demontaż i utylizację starej wykładziny, zagruntowanie podłoża wraz z wylaniem masy samopoziomującej na grubość od min. 3 mm do 5 mm. Montaż profilu wyobleniowego, docięcie i przyklejenie na całości, wywinięcie cokołów na ścianę na wysokość 10 cm, spawanie łączy sznurem spawalniczym, robociznę.

3. Roboty będą prowadzone zgodnie z SIWZ.

4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.

5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).

6. W cenie wykonania zamówienia publicznego Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.

7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą i sztuką techniczną.

8. Materiały użyte w tracie wykonania zamówienia publicznego powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego,  posiadać certyfikat lub deklarację zgodności, ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu.

9. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie do przechowania sprzętu i zapewni dostęp do energii elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia.

10. Odbiór robót zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz warunkami określonymi w umowie.

11. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (na własny koszt) kosztorys powykonawczy (zestawienie materiałów)

12. Podstawą do rozliczenia będzie wykonanie w całości zdania. Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie kontroli wykonania przedmiotu zamówienia, protokołu odbioru końcowego, kosztorysu powykonawczego i faktury końcowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami w trakcie realizacji.

14. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za roboty zaniechane, nie wykonane.

15. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót.

16. CPV 44112200-0 – wykładziny podłogowe

 

 

 

Gryfice, dn. 11.10.2017 r.

 

 

                                                                                    …………………………….

                                                                                               Zatwierdzam

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-10-11 16:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-10-11 16:15:15)
 
 
ilość odwiedzin: 496617

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X