☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

             Załącznik nr 2

...............................................

          ( pieczęć wykonawcy)

 

 

 

                                       FORMULARZ OFERTOWY

       W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20 września 2017 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

„Wykonanie instalacji oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 35 w Gryficach”

 

            Ja (My), niżej podpisany (ni)

 

..............……….................................................................................................................

 

….......................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.......................................................................................................…................................  

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................…..  

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON.................................................... NIP..............................…................................

Nr konta bankowego:

            ..........................................................................................................................................

 

nr  telefonu .................................................................nr faxu ………………………….

 

e-mail ........................................................................

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu

 

zamówienia za cenę brutto : …………………………………………………….. zł

 

………………………………………………………………………………………

(słownie brutto w zł)

  1. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do …………………………….
  2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

..............................., dn. ............................... .....................................................................

                                         (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku

oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-09-25 13:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-09-25 13:51:54)
 
 
ilość odwiedzin: 496740

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X