☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                    Załącznik nr 1

…………………………..…………..

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Wykonawca:

 

…………………………………………………………………………………………………...

Pełna nazwa Wykonawcy                                             

 

…………………………………………………………………………………………………...

Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

 

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy/numer fax/ adres e-mail

 

…………………………………………………………………………………………………...

W zależności od podmiotu (NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

 

reprezentowany przez:

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Demontaż, dostawa i montaż wykładziny obiektowej w Domu Pomocy Społecznej przy

ul. Kościuszki 71  w Gryficach składamy ofertę na wykonanie zadania w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:

 

Cena brutto …………………………………………zł   

    (słownie: …………………………………………………………. zł …………/100)

     w tym podatek VAT w wysokości …………………… %    

    (słownie: …………………………………………………………. )

 1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie:  ………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Oferuję udzielenie gwarancji na okres …………. miesięcy,  licząc od dnia odbioru końcowego.
 3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem V SIWZ.
 4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 6. Zamówienie zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:

 

………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa podwykonawcy oraz zakres powierzonych czynności

  ………………………………………………………………………………………………

 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach następujących podmiotów*

 

Nazwa (firma):……………………………………………………………………………………

 1. Oferta zawiera*/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach ………. oferty*.
 2. Do oferty dołączamy pełnomocnictwo/a (o ile dotyczy).
 3. Sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb  niniejszego zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – konsorcja/spółki cywilne):

 

 ……………………….………………………………………………………………………

 

 1. Adres e-mail, na który należy przekazywać informacje i zawiadomienia

 

………………….…………………...

 1. Oświadczam(y), że jesteśmy mikro*/małym*/średnim* przedsiębiorstwem.

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

 

Data: ……………………………….

 

 

          ……………………………………………

                                                        (podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób

                                                        uprawnionej/ych  do składania oświadczeń woli

                                                        w imieniu Wykonawcy)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-09-08 16:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-09-08 16:34:21)
 
 
ilość odwiedzin: 496643

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X