☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Dom Pomocy Społecznej                                                                    Gryfice, dn. 23.08.2017 r.

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel./fax. (91)384 25-65

 

 

 

                                                                                                      

 

Nasz znak: DPS.VIII.271.6.2017.AP          

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zapytanie ofertowe

Na zakup, dostawę  i montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej

 

      

 1. Zamawiający

 

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

      siedzibą: ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

      tel. (91) 38 4 25-65, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

      adres strony internetowej: dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kuchenki gazowej, czteropalnikowej:

 

L.p.

Parametry

TAK

NIE

1.

Fabrycznie nowa

 

 

2.

Gwarancja 24 miesiące

 

 

3.

Czteropalnikowa o szerokości 900 mm

 

 

4.

Wykonana ze stali nierdzewnej, wolnostojąca

 

 

5.

Ruszty wykonane z emaliowanego żelaza

 

 

6.

Regulacja nóżek

 

 

7.

Zasilanie gazem ziemnym

 

 

8.

Moc całkowita minimum 30 kW

1 x 4,5 kW + 1 x 7,5 kW + 2 x 9 kW

 

 

9.

Rurowe przyłącze gazu 1/2

 

 

10.

Palniki z zabezpieczeniem przeciwwypływowym

 

 

11.

Zawory bezpieczeństwa odcinające dopływ gazu w momencie zgaśnięcia płomienia

 

 

12.

Palnik pilotujący

 

 

13.

Dostawa

 

 

14.

Montaż

 

 

15.

Sprawdzenie szczelności gazu

 

 

16.

Certyfikat (świadectwo jakości zdrowotnej)

 

 

 

 1. Data ogłoszenia: 23.08.2017 r. – ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Gryficach oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Ogólne zasady uczestnictwa w postępowaniu ofertowym
 1. W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie Wykonawcy, którzy w terminie i na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu złożą pisemną ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami do tej oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

 

 1. Termin i forma realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia.

 

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Cena – waga 95 %
 2. Termin realizacji (zakup, dostawa, montaż) – waga 5 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. Wartość punktowa kryterium cena jest obliczana według wzoru:

              Cn

KC =  …….  x 95 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

                   Cob

gdzie:

 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

 1. Wartość punktowa kryterium termin realizacji (zakup, dostawa, montaż) jest obliczana według wzoru:

 

             Tn (w dniach)   

KG =   …................... x 5 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

             Tob (w dniach)

 

gdzie:

 

KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

Tn – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wśród   

        złożonych ofert

Tob – termin realizacji oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.

 

 

 1. Wymagania:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania usługi obejmującej przedmiot zamówienia;
 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu otwarcia w stosunku do nich likwidacji lub ogłoszenia o upadłości.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zamkniętej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: „Zakup, dostawa  i montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach”;
 2. Ofertę należy złożyć według załączonego druku do zapytania ofertowego – załącznik nr 1;
 3. Do oferty należy załączyć:
 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. Certyfikat (świadectwo jakości zdrowotnej)
 1. Procedura i kryteria oceny ofert

 

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego;
 2. Kryterium oceny ofert:
 1.  cena – waga 95 %
 2. termin realizacji ( zakup, dostawa, montaż) – 5 %

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w zapytaniu uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

 

Agnieszka Pinczewska, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl, tel. (91) 38 4 25-65

 

 1. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Ofertę należy złożyć do 28.08.2017 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty, w siedzibie Zamawiającego pok. 010 lub pocztą elektroniczną a następnie przesłać pocztą.

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 1. Formalności dopełniane po wyborze oferty

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego
 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

                                                                                                                       

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2017-08-23 14:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2017-08-23 15:03:23)
 
 
ilość odwiedzin: 496676

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X