☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel. (0 91) 384 25-65, fax. (0 91) 384 25-65

adres e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

Strona internetowa: http://dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

POD NAZWĄ:

 

 

 

 

 

„Dostawa pieluchomajtek i majtek chłonnych  dla mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej  w Gryficach”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I       Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział II     Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

Rozdział III    Oferty wspólne

Rozdział IV    Jawność postępowania

Rozdział V     Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w

                        postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

                        warunków       

Rozdział VI    Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do

                        wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz inne   

                        dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Rozdział VII  Wykonawcy zagraniczni

Rozdział VIII Termin wykonania zamówienia

Rozdział  IX   Wymagania dotyczące wadium

Rozdział  X    Wyjaśnienia treści SIWZ. Informacje o  sposobie porozumiewania się

                         Zamawiającego z Wykonawcami

Rozdział XI    Termin związania z ofertą

Rozdział  XII  Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział XIV  Wybór oferty najkorzystniejszej. Kryteria wyboru

Rozdział XV    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

                          oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz inne istotne

                          postanowienia umowy

Rozdział XVI   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział XVII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Rozdział XVIII Opis przedmiotu zamówienia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – zapotrzebowanie na pieluchomajtki i majtki chłonne

Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4– oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6– wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 2. Oferty musza być sporządzone zgodnie z wymaganiami SIWZ.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.
 5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian.
 8. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).
 9. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
 11. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 13. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: przetarg nieograniczony, „Dostawa pieluchomajtek i majtek chłonnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach- bez nazwy i pieczątki Wykonawcy;
 2. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 1. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

 

ROZDZIAŁ II

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 1. w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt. 15ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
 2.  w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt. 15ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom.

 

 

ROZDZIAŁ III

Oferty wspólne

 

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 4. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI SIWZ.

5.        Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.    Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:

1)        zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2)        określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3)        czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Jawność postępowania

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 2. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
 3. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
 5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
 7. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
 8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy.
 9. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
 10. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

 

ROZDZIAŁ V

Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

 

 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ust. 1 Wykonawca składa do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie z art. 25 a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu     w zakresie:
 1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Opis sposobu oceny spełniania warunku:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 25 a ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

5.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2)  łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

6.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywania na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

7. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

8.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków prawnych.

9.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

10.   Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

11.   Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 lub 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjecie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, może uznać przedstawione dowody za wystarczające.

12.   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.  Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

14.   Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

 

 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.
 2. W raz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert:
 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 2.

4.  Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt.2.

5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu ora brak podstaw wykluczenia.

6.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; W przypadku ofert wspólnej w/w odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty  należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 2. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

7.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca złoży oświadczenie z art. 25 a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie żąda składania dokumentów.
 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie żąda składania dokumentów.

8.   Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych dokumentów potwierdzających na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów spełnianie braku podstaw do wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu.

9.  Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.   Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11.   Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wykonawcy zagraniczni

 

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany zgodnie z Rozdziałem  VI do SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:
 1. O których mowa w § 5 pkt. 2-4 w/w Rozporządzenia: składa dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 1. Dokumenty o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b w/w Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a w/w Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  § 7 ust. 1 w/w Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 w/w Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

ROZDZIAŁ IX

Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie żąda złożenia wadium.

 

ROZDZIAŁ X

Wyjaśnienia treści SIWZ. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

Od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do 15.00

 1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

lub na adres email: dpsgryfice@gryfice.pl

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, e-maila.
 2. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania), którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, tj. http://dps.gryfice.ibip.pl/public/
 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Agnieszka Pinczewska tel./fax. (91) 384 25-65 w godz. 07.00 do 15.00 pok. 013, e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie w biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.
 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 

ROZDZIAŁ XI

Termin związania z ofertą

 

 1. Termin związania ofertą – 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

ROZDZIAŁ XII

Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Wynik kalkulacji w postaci ceny jednostkowej należy umieścić w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
 2. Cena podana w Formularzu ofertowym stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w poszczególnych miejscach wykonania, określonego w niniejszej SIWZ.
 4. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie koszty, w tym między innymi koszty transportu, rozładunek, wniesienie do budynku i inne.
 5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z Formularzem ofertowym załączonym do SIWZ (załącznik nr 1).
 6. Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy.
 7. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
 8. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 9. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Spowoduje odrzucenie oferty.

 

ROZDZIAŁ XIII

Miejsce oraz składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w:

 Domu Pomocy Społecznej w Gryficach

 ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice, pok. nr 010.

 1.  Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2016 r. o godz. 9.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2016 r. o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35, pok. 013.
 3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
 4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Nr 18/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach z dnia 05 grudnia 2012 r.
 6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
 7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 8.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofertach.
 9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
 10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 1.  Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w pkt. 11 przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

 

ROZDZIAŁ XIV

Wybór oferty najkorzystniejszej. Kryteria wyboru

 

1. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1)Kryterium: cena – waga 60 %

 

               Cn

KC =  -------------   x  60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

                Cob

 

 gdzie :

 KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium cena

Cn - najniższa zaoferowana cena  

Cb - cena oferty badanej

 

 1. Kryterium: termin dostawy – waga 40 %

 

            Tn  (w dniach)

KT =  --------------    x  40 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

            Tob (w dniach)

 

gdzie :

KT- ilość punktów  przyznanych Wykonawcy za kryterium termin dostawy  

Tn - najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert

Tob - termin dostawy oferty badanej

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria według poniższego wzoru:

 

P = KC + KT

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.

3. Zamawiający wybierze ofertę,  która uzyska najwyższą sumę punktów.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje o możliwości powstania u Zamawiającego powstania obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek;

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ,  jest sporządzona zgodnie z ustawą Pzp oraz która uzyska najwyższą sumę punktów.

8. Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art.89 ustawy.

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 2.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 4. Unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

 

ROZDZIAŁ XV

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz istotne postanowienia umowy

 

 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 2. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
 3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
 4. Umowę na realizację przedmiotu zamówienia podpiszą upoważnieni przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Gryficach.
 5. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
 7. W przypadku Wykonawców  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy pomiędzy Wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.
 8. Zamawiający zastrzega prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 9. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 10. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 9, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
 11. Płatnikiem w imieniu Zamawiającego będzie Dom Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice.
 12. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ.
 13. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

2) powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;

3) zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia;

4) dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;

5) zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej;

6) okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa;

7) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;

8) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;

9) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT.

 

 

ROZDZIAŁ XVI

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

 

 

 1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.: odwołanie i skarga.
 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie umowy.
 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

ROZDZIAŁ XVIII

Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę pieluchomajtek  i majtek chłonnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35, spełniających następujące wymagania:

1)Pieluchomajtki wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego, czyli wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze.

Zestawienie ilościowe pieluchomajtek refundowanych przez NFZ w następujących rozmiarach:

 1. Pieluchomajtki dla dorosłych – medium nocne – 75-110 cm obwód pasa – 1 440 szt.

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

- dwa ściągacze taliowe, dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 szt.;

- opakowanie  produktu opisane (rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, latexfree, system pochłaniający zapach);

- indykator wilgotności;

 1. Pieluchomajtki dla dorosłych – Large nocne – 100-150 cm obwód pasa – 33 120 szt.

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

-  dwa ściągacze taliowe, dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 szt.;

- opakowanie  produktu opisane (rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, latexfree, system pochłaniający zapach);

- indykator wilgotności;

- chłonność minimum 2 600 ml.

 1. Pieluchomajtki dla dorosłych – large extra nocne–130-170 cm obwód pasa–7 200 szt.

- elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania;

-  dwa ściągacze taliowe, dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała;

- pieluchomajtki w opakowaniach po 30 szt.;

- opakowanie  produktu opisane (rozmiar, oddychalność, indykator wilgotności, ilość sztuk w opakowaniu, latexfree, system pochłaniający zapach);

- indykator wilgotności;

- chłonność minimum 2 600 ml.

 

2)Majtki chłonne   – rozmiar 80 cm x 110 cm – 1 440 szt.

-Rozrywane szwy boczne, ułatwiające ściąganie zużytego wyrobu.

-Wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom.

-Indykator wilgotności, informujący o konieczności zmiany wyrobu.

- Napis „Front” na przedzie wyrobu, ułatwiający zakładanie.

-Oddychające – wszystkie warstwy zbudowane z paroprzepuszczalnego materiału, --dzięki któremu skóra może swobodnie oddychać.

 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do składanej oferty dołączyć próbkę oferowanego produktu i dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących materiału z jakiego wykonany jest oferowany produkt (np.: karta opisu produktu, certyfikat).

 

2. Szczegółowy asortyment oraz ilości zamawianego towaru Zamawiający będzie podawał Wykonawcy w pisemnym comiesięcznym zamówieniu faksem lub pocztą email w zależności od aktualnych potrzeb. Wielkość jednorazowej dostawy zbliżona do wielkości zapotrzebowania dzielonej na 12 miesięcy.

3. Czas realizacji zamówienia (dostawy)wynosi do 4 dni od złożenia zamówienia. Dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 8?? do 15??. Fakt przyjęcia zamówienia potwierdza również na piśmie przedstawiciel Wykonawcy (kierowca).

4. Zapotrzebowanie na pieluchomajtki zawiera załącznik nr 2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wielkości zamówienia do 20 % zgodnie z umową.

5. Kod CPV: 33141000-0

 

 

 

Gryfice, dn. 22.11.2016 r.

 

                                                                                               Zatwierdzam

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2016-12-05 14:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2016-12-05 14:03:31)
 
 
ilość odwiedzin: 496652

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X