☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

UMOWA NR D/       /2016

 

Zawarta w dniu ………... 2016 r. w Gryficach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryficach 72-300, ul Kościuszki 35 reprezentowanym przez :

Dyrektora DPS                                            Marzenę Pelc

 przy udziale

Głównego Księgowego                              Agnieszki Chojnackiej

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………..

NIP                                           

 

Zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

 

 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

 

§ 1

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy,:

 „Dostawa i montaż drzwi ppoż EI 30 w pokojach mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach.”

 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu umowy:

 - drzwi ppoż EI 30 jednoskrzydłowe rozwierane, pełne, kolor olcha

 - drzwi ppoż EI 30 z samozamykaczem z małą siłą naciągu (lekko otwierające się dla osób    

 niepełnosprawnych i zamykające się powoli) z opcją podłączenia do systemu ppoż

 -  ościeżnica MDF z uszczelką ognioodporną

 - zawiasy 3 – 4 czopowe

 - klamka z szyldem

 - zamek, wkładka z kluczami

 - uszczelka progowa ruchoma na skrzydle.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami w granicach objętych umową.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

 

 

 

 

§ 2

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz siwz.

 

§ 3

 

1.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy w terminie 7 dni od jej przedłożenia.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczone kopie umów z

Podwykonawcami oraz wszelkie ich zmiany w terminie 7 dni od ich zawarcia wraz z częścią

dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie.

4. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres prac powierzony Podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzeni - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu prac wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu prac powierzonego Podwykonawcy,

4) termin zapłaty za wykonany zakres prac powierzonych Podwykonawcy nie krótszy niż termin zapłaty przewidziany dla Wykonawcy w niniejszej umowie.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.

6.Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

7.Wykonawca  zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

 

§ 4

 

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do ………… dni od podpisania umowy.
 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy, w terminie określonym w ust. 1.
 4. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru kompletnego, wolnego od wad, przedmiotu umowy.
 5.  Materiały z których będzie wykonany przedmiot umowy musza być dopuszczone do obrotu oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.

 

 

 

 

§ 5

 

 1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie: …………………………….. zł brutto

      słownie: …………………………………….. 00/100

 1. Ustala się, że zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia odbioru końcowego i faktury VAT.
 2. Zapłata należności będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane w treści faktury.

 

§ 6

 

 

 1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót bez wad i usterek.
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 3. Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

 

§ 7

 

 1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

 

§ 8

 

 1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci w wyznaczonych miejscach zabezpieczając przed dostępem osób trzecich.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonanych własnymi siłami i przez podwykonawców.
 3. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót.
 4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
 5. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy i jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim.

 

§ 9

 

1.  Wykonawca ma obowiązek udzielenia gwarancji na  przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji musi wynosić 36 miesięcy, licząc od dnia zakończenia realizacji i odbioru przedmiotu umowy.

 

 

 

§ 10

 

Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

 1)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

 2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

 3) Za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

 4) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

 5)  Za rozwiązanie  umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości

10 % wynagrodzenia brutto.

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

 2) Z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości       10 % wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt własny.

 

§11

 

Strony zobowiązane są do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie adresu.

Brak zawiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie uznaniem, iż doręczenie pod ostatnio znany adres jest skuteczne.

 

 

§12

 

 1. W sprawach nieuregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2.  Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:
 1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 2. powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia.
 3. zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia.
 4. dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej.
 5. zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej.
 6. okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa;
 7. wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;
 8. ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT.
 9. Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót.
 10.  Zaistnieje konieczność uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
 1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 2. Wszystkie kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.
 3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy przedstawiona w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego oraz dokumentacja przetargowa.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

    

WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2016-06-16 12:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2016-06-16 12:43:39)
 
 
ilość odwiedzin: 496696

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X