☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                                                                                                                           Załącznik nr 1

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

 OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni)

 ............................………..............................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................…..............

(adres siedziby wykonawcy)

REGON...................................................... Nr NIP ..............................…...................................

 

Nr konta bankowego: ...................................................................................................................

 

nr telefonu ................................................. nr faxu ......................................................…...........

 

e-mail .............................................................................................

 

  1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz, za cenę brutto:

 

……………………………………………………………………………………………….

 

  1. Oświadczam(y),że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ………… dni licząc od dnia podpisania umowy.
  2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
  4. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

  1. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

 

  1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ………………………

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2016-06-16 12:34:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2016-06-16 12:37:11)
 
 
ilość odwiedzin: 496631

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X