☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Umowa

UMOWA NR D/      /2015

 

Zawarta w dniu ……………………. w Gryficach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryficach 72-300, ul Kościuszki 35 reprezentowanym przez :

Dyrektora DPS                                            Marzenę Pelc

 przy udziale

Głównego Księgowego                              Agnieszki Chojnackiej

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

NIP  ………………………………….     REGON…………………………………………….

 

Zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

 

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

 

§ 1

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

       1) demontaż ościeżnic aluminiowych EI 30  – 4 sztuki

       2) dostawa drzwi przeciwpożarowych EI 30  – 4 sztuki

       3) montaż drzwi przeciwpożarowych – 4 sztuki

       w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 35 w Gryficach

 

 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna:

 

L.p.

Opis parametru wymaganego

(nie gorsze niż, lub równoważny)

Parametry

wymagane

Parametry

oferowane

 

Drzwi ppoż EI 30

 

 

1.

Przeszklone

TAK

 

2.

Dwuskrzydłowe

TAK

 

3.

Wymiary 150 cm x 230 cm

TAK

 

4.

Szerokość skrzydła czynnego min. 100 cm - 90 cm

TAK

 

5.

Gwarancja 36 miesięcy

TAK

 

 

§ 2

 

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do ………… dni od podpisania umowy.
 2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy, w terminie określonym w ust. 1.
 3. W wypadku stwierdzenia wad poszczególnych elementów zamontowanych drzwi Zamawiający wraz z Wykonawcą sporządzi Protokół Odbioru, uwzględniający ujawnione wady.
 4. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru kompletnego, wolnego od wad, przedmiotu umowy.
 5. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub okresie gwarancji wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu lub jego części, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt zamienników wadliwych części (o co najmniej takich samych parametrach).

 

§ 3

 

 1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie: ………………………………………………………………………….

słownie: ……………………………………………………………………………….

 1. Ustala się, że zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy i po dostarczeniu faktury VAT.
 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac bez wad i usterek sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
 3. Zapłata należności z faktur Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: …………………………………………………………………………………………

nr konta………………………………………………………………………………..

 1. Zapłata należności będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane w treści faktury.
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

 

 1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy będzie  identyczna z ceną określoną w ofercie złożonej w toku postępowania.       
 3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

 

                                                                     § 5

 

1. Zakres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji określają Karty Gwarancyjne.

2. Gwarancja nakłada na Wykonawcę obowiązek podjęcia działań w ciągu jednego dnia od zgłoszenia – który w tym czasie zgłasza się do Zamawiającego i określa sposób naprawienia zgłoszenia.

3. Wykonawca ma obowiązek naprawienia gwarancyjnego zgłoszenia w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłużej niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia.

4. Jeżeli naprawa gwarancyjna nie nastąpi w ciągu 30 dni Wykonawca ma obowiązek wymienić uszkodzony sprzęt na nowy – równoważny.

5. Wykonawca ma obowiązek wymienić uszkodzony sprzęt na nowy – równoważny po trzykrotnym uszkodzeniu w trakcie gwarancji.

6. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

7. Wykonawca ma obowiązek udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym okres rękojmi musi wynosić 60 miesięcy, licząc od dnia zakończenia realizacji i odbioru przedmiotu umowy.

 

§ 6

 

Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 3 ust. ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

2)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości     10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 3 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto zgodnie z § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony

2) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości       10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 3 ust. 1.

3. Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy naliczone kary umowne.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

§ 7

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 8

 

W sprawach nieuregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 9

 

Wszystkie kwestie wsporne powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

                 WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2015-12-03 15:15:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2015-12-03 15:16:24)
 
 
ilość odwiedzin: 496746

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X