☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

Numer sprawy: D/15/2015

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej

                  ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

                  tel. 091/384 25 - 65, fax. 091/384 25 - 65

e-mail: dpsgryfice@gryfice.pl

www.dpsgryfice.pl, dps.gryfice.ibip.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

1.Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

1.1.Przedmiotem zamówienia jest:

                  1) demontaż ościeżnic aluminiowych EI 30  – 4 sztuki

                  2) dostawa drzwi przeciwpożarowych EI 30  – 4 sztuki

                  3) montaż drzwi przeciwpożarowych – 4 sztuki

w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 35 w Gryficach

w terminie 14  dni od podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Formularz cenowy oferty” (załącznik nr 1 do Warunków zamówienia) oraz schemat (załącznik nr 2 do Warunków zamówienia).

 

1.2.Dostawa i montaż obejmuje fabrycznie nowe drzwi p/poż EI 30 w ilości 4 sztuk:

 • wymiary 150 cm x 230 cm,
 • dwuskrzydłowe,
 • górna część przeszklona,
 • skrzydło czynne w świetle min.100 cm do 90 cm,
 • kolor brąz.

       Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiającyrozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów bez śladów  uszkodzenia.

       Przed realizacją zamówienia, dostawca zobowiązany jest do własnych pomiarów otworów, w których będą zamontowane drzwi ppoż (i przedłożenia oferty handlowej w formie graficznej wraz z naniesionymi prawidłowymi wymiarami poszczególnych elementów stolarki).

                  

1.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu realizacji przedmiotu

                   Zamówienia:

 1. Oferowane drzwi muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami        i normami.
 2. Wykonawca ma obowiązek udzielenia 3 letniej gwarancji na dostarczone         i zmontowane drzwi, licząc od dnia zakończenia realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia.
 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na swój koszt każdego z elementów, podzespołów lub zespołów przedmiotu zamówienia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych, wynikających z normalnego użytkowania w okresie gwarancji.

 

1.4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

44221220 – 3 -Drzwi przeciwpożarowe

 

2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Agnieszka Pinczewska, tel./fax. (91) 38 4 25-65 w godz. 07.00 do 15.00.

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

14 dni od daty podpisania umowy.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania Zamawiającego)

Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi

 

                  Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

      a)cena - waga 90 %

            b) termin realizacji (dostawy i montażu) –waga 10 %

                  Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

                  a) wartość punktowa kryterium cena  jest obliczana według wzoru:

                                Cn

                  KC = -------------  x 90 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

                               Cob

 

                  gdzie :

                 KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

                 Cn- najniższa zaoferowana cena

                 Cob- cena zaoferowana w ofercie badanej

                 b) wartość punktowa kryterium termin realizacji (dostawy i montażu) jest

                obliczana według wzoru:

                                Tn (w dniach)

                 KG =   -------------------  x 10 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

                                Tob (w dniach)

 

                  gdzie :

                  KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji

                  Tn - najkrótszy termin realizacji umowy wśród złożonych ofert

                  Tob - termin realizacji oferty badanej

 

         VI.   Tryb postępowania.

                   Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.            - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) właściwe

                   dla zamówień o  równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże

                   ustawy.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cenę oferty należy obliczyć na „Formularzu cenowym oferty”, którego druk stanowi załącznik nr 1 do Warunków zamówienia, przy założeniu następujących założeń:

 1. „Formularz cenowy” musi zawierać wszystkie bez wyjątku wypełnione przez oferenta pozycje,

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną wartość brutto ( z podatkiem VAT) należy wykazać   w „Formularzu cenowym oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do WZ.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony „Formularz cenowy oferty” (Załącznik nr 1 Warunków zamówienia)
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji      o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej       ul. Kościuszki 35, 72-300 Gryfice, pok. 010, w terminie do 09.12.2015 r. do godz. 10.00 (decyduje data złożenia oferty w siedzibie Domu Pomocy Społecznej).

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XII. Załączniki do niniejszych Warunków zamówienia stanowią:

 1. „Formularz cenowy oferty”.
 2. Schemat.
 3. Wzór umowy.

 

  Gryfice, dnia 03.12.2015 r.                                                                Zatwierdzam

 

                                                                                                  Marzena Pelc

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2015-12-03 13:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2015-12-03 13:52:14)
 
 
ilość odwiedzin: 496767

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X