☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                                                                                                                              Załącznik nr 1

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

 OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni)

 ............................………..............................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................…..............

(adres siedziby wykonawcy)

REGON...................................................... Nr NIP ..............................…...................................

 

Nr konta bankowego: ...................................................................................................................

 

nr telefonu ................................................. nr faxu ......................................................…...........

 

e-mail .............................................................................................

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę umowną brutto ………………………………zł(słownie:……………………………………………………………………………..), w tym koszt transportu.

 

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Ilość szt.

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Medium-nocne

10 080

 

 

2.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Large-nocne

23 040

 

 

3.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Large extra-nocne

7 200

 

 

4.

Majtki chłonne Medium nocne

720

 

 

 

Razem wartość brutto

 

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji umowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 2. Termin realizacji dostaw w terminie ……….. dni od złożenia zamówienia.
 3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

 1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ………………………

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 2

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................………......................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... ..............................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis    pełnomocnika          wykonawców)

 

Załącznik nr 3

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................………..................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

1.    posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

2.    posiada wiedzę i doświadczenie,

3.    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... .........................................................................................

                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w    

                                                                        przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika     

                                                                                  wykonawców)

 

 

Nr sprawy D/ 10  /2015

                                                                                                                              Załącznik nr 4

 

………………………………………..

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W ZAKRESIE ART. 24 UST. 2, PKT. 5 USTAWY

 

 

 

Ja (My) niżej podpisany (ni)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

działając w imieniu i na rzecz:

 

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa wykonawcy)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

 

oświadczam (my), że wykonawca którego reprezentuję (jemy):

 

? nie należy do grupy kapitałowej*

 

? należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:*

 

 1. …………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………………..

 

 

 

……………………., dn. ………………………. ………………………………………………

                                         (podpis (y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, wprzypadku oferty

                wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

* Zaznaczyć właściwe

                                                                                                                                             Załącznik nr 5

 

 

UMOWA NR D/      /2015

 

Zawarta w dniu ……………………. w Gryficach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryficach 72-300, ul Kościuszki 35 reprezentowanym przez :

Dyrektora DPS                                            Marzenę Pelc

 przy udziale

Głównego Księgowego                              Agnieszki Chojnackiej

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

NIP  ………………………………….     REGON…………………………………………….

w imieniu której działa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

 

 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

 

§ 1

 

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy:

Sukcesywne dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych do miejsc wskazanych w zamówieniu po cenach zgłoszonych w ofercie przetargowej z rozładunkiem na miejscu:

 

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Ilość szt.

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Medium-nocne

10 080

 

 

2.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Large-nocne

23 040

 

 

3.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Large extra-nocne

7 200

 

 

4.

Majtki chłonne Medium nocne

720

 

 

 

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i asortymencie po cenach zawartych w ofercie przetargowej.

 

§ 2

 

1.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy w terminie 7 dni od jej przedłożenia.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczone kopie umów z

Podwykonawcami oraz wszelkie ich zmiany w terminie 7 dni od ich zawarcia wraz z częścią

dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie.

4. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres prac powierzony Podwykonawcy;

2) kwotę wynagrodzeni - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu prac wynikająca z oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu prac powierzonego Podwykonawcy;

4) termin zapłaty za wykonany zakres prac powierzonych Podwykonawcy nie krótszy niż termin zapłaty przewidziany dla Wykonawcy w niniejszej umowie.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.

6.Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

7.Wykonawca  zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

 

§ 3

 

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

§ 4

 

 1. Szczegółowy asortyment oraz ilości zamawianego towaru Zamawiający będzie podawał Wykonawcy w pisemnym comiesięcznym zamówieniu faksem na numer ………………………lub drogą elektroniczną na adres ……………………..w zależności od aktualnych potrzeb.
 2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdzi pisemnie otrzymanie zamówienia.                                                                                                                    
 3. Wielkość jednorazowej dostawy zbliżona do wielkości zapotrzebowania dzielonej na 12 miesięcy.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do ……… dni, od złożenia zamówienia. Dostawy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.
 5. Fakt przyjęcia zamówienia potwierdza również na piśmie przedstawiciel Wykonawcy (kierowca).

 

§ 5

 

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamawiany towar na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru powstałe w trakcie transportu i rozładunku lub wniesienia.
 3. Za każdą partię dostarczanego towaru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu świadectwo jakości.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem zamówienia lub widocznych wad jakościowych towar nie zostanie odebrany. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca.

 

§ 6

 

 1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie: ………………………………………………………………………….

      słownie: ……………………………………………………………………………….

      w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.

 1. Ustala się, że zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy i po dostarczeniu faktury VAT.
 2. Zapłata należności będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane w

treści faktury.

 1. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 2. Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

 

§ 7

 

 1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczek.
 2. Cena za dostarczany towar będzie  identyczna z ceną określoną w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie niezmienna przez okres trwania umowy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

 

 

§ 8

 

Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

2 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 6 ust. ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

2)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości

10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 6 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto zgodnie z § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony

2) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 6 ust. 1.

3. Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy naliczone kary umowne.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

§ 9

 

Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie realizacji umowy, prawo zakupu większych o 20 % ilości przedmiotów umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zwiększającego wartość umowy po cenach ustalonych w § 1 ust. 1.

 

 

§ 10

 

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć warunki umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
 1. Z powodu powtarzających się nieterminowych dostaw towaru co najmniej dwukrotnie.
 2. W przypadku niewłaściwej jakości dostarczonego towaru co najmniej dwukrotnie.

 

§ 11

 

Strony zobowiązane są do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie adresu.

Brak zawiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie uznaniem, iż doręczenie pod ostatnio

znany adres jest skuteczne.

 

§ 12

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:
 1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 2. powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia.
 3. zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia.
 4. dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej.
 5. zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej.
 6. okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa;
 7. wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;
 8. ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT.
 1. Wszystkie kwestie wsporne powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.
 2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy przedstawiona w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego oraz dokumentacja przetargowa.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

    

                 WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2015-11-25 14:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2015-11-25 14:08:57)
 
 
ilość odwiedzin: 496614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X