☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                                                                                                                           Załącznik nr 1

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

 OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni)

 ............................………..............................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................…..............

(adres siedziby wykonawcy)

REGON...................................................... Nr NIP ..............................…...................................

 

Nr konta bankowego: ...................................................................................................................

 

nr telefonu ................................................. nr faxu ......................................................…...........

 

e-mail .............................................................................................

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę umowną brutto ……………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………..), w tym koszt transportu.

Cena za 1 szt. wynosi …………………………………… brutto zł.

Szczegółowa specyfikacja łóżka z materacem – 20 sztuk

 

L.p.

Opis parametru wymaganego

(nie gorsze niż, lub równoważny)

Parametry

wymagane

Parametry

oferowane

I.

Łóżko

 

 

1.

Szerokość całkowita nie mniej niż 1000 mm, nie więcej niż 1100 mm

TAK

 

2.

Długość całkowita nie mniej niż 2150 mm, nie więcej niż 2160 mm

TAK

 

3.

Szerokość leża 900 mm

TAK

 

4.

Długość leża nie mniej niż 2000 mm

TAK

 

5.

Elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi w zakresie od 400 mm do 800 mm

TAK

 

6.

Elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi w zakresie od 0o do 15o

TAK

 

7.

Leże czterosegmentowe

TAK

 

8.

Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 75o

TAK

 

9.

Elektryczna regulacja uda w zakresie od 0o do 45o

TAK

 

10.

Przewodowy pilot sterujący

TAK

 

11.

Zasilanie sieciowe 230 V 50/60 Hz

TAK

 

12.

Dopuszczalne obciążenie łóżka nie mniej niż 150 kg

TAK

 

13.

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

TAK

 

14.

Wykończenie łóżka drewniane

TAK

 

15.

Poręcze boczne drewniane po 2 szt. na stronę, opuszczane

TAK

 

16.

Wysięgnik z uchwytem 1 szt.

TAK

 

17.

Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania

TAK

 

18.

Gwarancja 24 miesiące

TAK

 

II.

Materac piankowy

 

 

1.

Grubość 12 cm

TAK

 

2.

Zmywalny pokrowiec

TAK

 

3.

Gęstość pianki 25 kg/m3

TAK

 

4.

Szerokość 80-85 cm

TAK

 

5.

Długość 200 cm

TAK

 

6.

Gwarancja 24 miesiące

TAK

 

 

 1. Oświadczam(y),że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ………… dni od podpisania umowy.
 2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 4. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

 

 

 

 1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ………………………

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

Załącznik nr 2

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................………......................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

Załącznik nr 3

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................………..................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

1.    posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

2.    posiada wiedzę i doświadczenie,

3.    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... .........................................................................................

                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w    

                                                                        przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika     

                                                                                  wykonawców)

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 4

 

………………………………………..

                  (pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W ZAKRESIE ART. 24 UST. 2, PKT. 5 USTAWY

 

 

 

Ja (My) niżej podpisany (ni)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

działając w imieniu i na rzecz:

 

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa wykonawcy)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

 

oświadczam (my), że wykonawca którego reprezentuję (jemy):

 

? nie należy do grupy kapitałowej*

 

? należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:*

 

 1. …………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………………..

 

 

 

……………………., dn. ………………………. ………………………………………………

                                         (podpis (y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w  przypadku oferty

                                           wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe

UMOWA NR D/      /2015

 

Zawarta w dniu ……………………. w Gryficach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryficach 72-300, ul Kościuszki 35 reprezentowanym przez :

Dyrektora DPS                                            Marzenę Pelc

 przy udziale

Głównego Księgowego                              Agnieszki Chojnackiej

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

NIP  ………………………………….     REGON…………………………………………….

w imieniu której działa:

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

Zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

 

 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

 

§ 1

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 20 szt. łóżek z materacami.
 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianych łóżek z materacami:

 

Opis parametru wymaganego

(nie gorsze niż, lub równoważny)

Parametry

wymagane

Parametry

oferowane

Łóżko

 

 

Szerokość całkowita nie mniej niż 1000 mm, nie więcej niż 1100 mm

TAK

 

Długość całkowita nie mniej niż 2150 mm, nie więcej niż 2160 mm

TAK

 

Szerokość leża 900 mm

TAK

 

Długość leża nie mniej niż 2000 mm

TAK

 

Elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi w zakresie od 400 mm do 800 mm

TAK

 

Elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi w zakresie od 0o do 15o

TAK

 

Leże czterosegmentowe

TAK

 

Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 75o

TAK

 

Elektryczna regulacja uda w zakresie od 0o do 45o

TAK

 

Przewodowy pilot sterujący

TAK

 

Zasilanie sieciowe 230 V 50/60 Hz

TAK

 

Dopuszczalne obciążenie łóżka nie mniej niż 150 kg

TAK

 

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

TAK

 

Wykończenie łóżka drewniane

TAK

 

Poręcze boczne drewniane po 2 szt. na stronę, opuszczane

TAK

 

Wysięgnik z uchwytem 1 szt.

TAK

 

Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania

TAK

 

Gwarancja 24 miesiące

 

 

Materac piankowy

 

 

Grubość 12 cm

TAK

 

Zmywalny pokrowiec

TAK

 

Gęstość pianki 25 kg/m3

TAK

 

Szerokość 80-85 cm

TAK

 

Długość 200 cm

TAK

 

Gwarancja 24 miesiące

TAK

 

 

 

§ 2

 

1.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy w terminie 7 dni od jej przedłożenia.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczone kopie umów z

Podwykonawcami oraz wszelkie ich zmiany w terminie 7 dni od ich zawarcia wraz z częścią

dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie.

4. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres prac powierzony Podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzeni - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu prac wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu prac powierzonego Podwykonawcy,

4) termin zapłaty za wykonany zakres prac powierzonych Podwykonawcy nie krótszy niż termin zapłaty przewidziany dla Wykonawcy w niniejszej umowie.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.

6.Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

7.Wykonawca  zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

 

§ 3

 

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do ………… dni od podpisania umowy.
 2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy, w terminie określonym w ust. 1.
 3. W wypadku stwierdzenia wad poszczególnych elementów urządzeń, Zamawiający wraz z Wykonawcą sporządzi Protokół Odbioru Dostawy, uwzględniający ujawnione wady.
 4. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru kompletnego, wolnego od wad, przedmiotu umowy.
 5. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub okresie gwarancji wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu lub jego części, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt zamienników wadliwych części (o co najmniej takich samych parametrach).

 

§ 4

 

 1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie: ………………………………………………………………………….

      słownie: ……………………………………………………………………………….

      w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.

 1. Ustala się, że zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy i po dostarczeniu faktury VAT.
 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac bez wad i usterek sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli obu stron oraz oświadczenie Podwykonawcy o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.
 3. Zapłata należności z faktur Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: …………………………………………………………………………………………

nr konta………………………………………………………………………………..

 1. Zapłata należności będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane w treści faktury.
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 3. Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

 

 

§ 5

 

 1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.
 2. Cena za dostarczony towar będzie  identyczna z ceną określoną w ofercie złożonej w toku postępowania.           
 3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

 

                                                                     § 6

 

1. Zakres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji określają Karty Gwarancyjne.

2. Gwarancja nakłada na Wykonawcę obowiązek podjęcia działań w ciągu jednego dnia od zgłoszenia – który w tym czasie zgłasza się do Zamawiającego i określa sposób naprawienia zgłoszenia.

3. Wykonawca ma obowiązek naprawienia gwarancyjnego zgłoszenia w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłużej niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia.

4. Jeżeli czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 14 dni Wykonawca ma obowiązek dostarczyć nie uszkodzony sprzęt zamienny.

5. Jeżeli naprawa gwarancyjna nie nastąpi w ciągu 30 dni Wykonawca ma obowiązek wymienić uszkodzony sprzęt na nowy – równoważny.

6. Wykonawca ma obowiązek wymienić uszkodzony sprzęt na nowy – równoważny po trzykrotnym uszkodzeniu w trakcie gwarancji.

7. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

8. Wykonawca ma obowiązek udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, przy czym okres rękojmi musi wynosić 60 miesięcy, licząc od dnia zakończenia realizacji i odbioru przedmiotu umowy.

 

§ 7

 

Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

 1)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

 2 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

 2)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości

10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony

 2) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości       10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1.

3. Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy naliczone kary umowne.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

 

 

§ 8

 

 1. W sprawach nieuregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2.  Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:
 1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 2. powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia.
 3. zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia.
 4. dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej.
 5. zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej.
 6. okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa;
 7. wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;
 8. ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT.
 1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 2. Wszystkie kwestie wsporne powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.
 3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy przedstawiona w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego oraz dokumentacja przetargowa.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

    

                 WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2015-11-25 13:52:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2015-11-25 13:55:05)
 
 
ilość odwiedzin: 496604

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X