☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                                                                                                                              Załącznik nr 1

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

 OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................………...............................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................…..............

(adres siedziby wykonawcy)

REGON...................................................... Nr NIP ..............................…...................................

Nr konta bankowego: ...................................................................................................................

nr telefonu ................................................. nr faxu ......................................................…...........

e-mail .............................................................................................

  1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto (zgodnie z załącznikiem nr 2) :

Szczegółowa specyfikacja łóżka z materacem – 10 sztuk

 

Parametry

 

Łóżko

 

Szerokość całkowita nie mniej niż 1000 mm, nie więcej niż 1100 mm

 

Długość całkowita nie mniej niż 2150 mm, nie więcej niż 2160 mm

 

Szerokość leża 900 mm

 

Długość leża nie mniej niż 2000 mm

 

Elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi w zakresie od 400 mm do 800 mm

 

Elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi w zakresie od 0o do 15o

 

Leże czterosegmentowe

 

Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 75o

 

Elektryczna regulacja uda w zakresie od 0o do 45o

 

Przewodowy pilot sterujący

 

Zasilanie sieciowe 230 V 50/60 Hz

 

Dopuszczalne obciążenie łóżka nie mniej niż 150 kg

 

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

 

Wykończenie łóżka drewniane

 

Poręcze boczne drewniane po 2 szt. na stronę, opuszczane

 

Wysięgnik z uchwytem 1 szt.

 

Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania

 

Materac piankowy

 

Grubość 12 cm

 

Zmywalny pokrowiec

 

Gęstość pianki 25 kg/m3

 

Szerokość 80-85 cm

 

Długość 200 cm

 

Gwarancja 24 miesiące

 

 

w tym koszty transportu.

  1. Oświadczam(y),że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 14 dni.
  2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
  4. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

  1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ………………………

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŁÓŻKA REHABILITACYJNE Z MATERACAMI

DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH

 

 

L.p

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

 

Ilość szt.

 

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1.

Łóżko rehabilitacyjne z materacem

10

 

 

 

Cena umowna brutto (łącznie)

 

 

 

 

…………………………………, dn………………………………                    ……………………………………………………………….                                                                                                            

(miejscowość)                                                                                                                                             (podpis wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 3

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................………......................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 4

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................………..................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

1.    posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

2.    posiada wiedzę i doświadczenie,

3.    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... .........................................................................................

                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w    

                                                                        przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika     

                                                                                  wykonawców)

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 5

 

………………………………………..

                  (pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W ZAKRESIE ART. 24 UST. 2, PKT. 5 USTAWY

 

 

 

Ja (My) niżej podpisany (ni)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

działając w imieniu i na rzecz:

 

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa wykonawcy)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

 

oświadczam (my), że wykonawca którego reprezentuję (jemy):

 

? nie należy do grupy kapitałowej*

 

? należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:*

 

1.      …………………………………………………………………………..

2.      …………………………………………………………………………..

3.      …………………………………………………………………………..

 

 

 

……………………., dn. ………………………. ………………………………………………

                                         (podpis (y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w  przypadku oferty

                                           wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe

 

 

 

 

 

 

UMOWA NR D/      /2014

 

Zawarta w dniu ………………. w Gryficach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryficach 72-300 , ul Kościuszki 35 reprezentowanym przez :

Dyrektora DPS                                            Marzenę Pelc

 przy udziale

Głównego Księgowego                              Agnieszki Chojnackiej

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w

………………………………….

wpisaną/ym w dniu ………….. do rejestru prowadzonego przez ………………………………………….. Dział … .............z kapitałem zakładowym …………… *wpisaną/ym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej ……………….......... pod nr ........................................................... zwaną/ym dalej „Wykonawcą" , reprezentowaną/ym przez:

-  ……………………………………………………….

 

NIP  ………………………..                                 REGON …………………..

została zawarta umowa następującej treści:

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

 

§ 1

 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje zakup i dostawę łózek rehabilitacyjnych z materacami dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar po cenach zawartych w ofercie przetargowej.

 

§ 2

 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się ……………………………………………...

 

§ 3

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamawiany towar na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego.

 

§ 4

 

  1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie: …………… zł brutto,

      słownie: ……………………………………………………………………………….

      w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego

- wynagrodzenie za dostarczony towar

- odbiór ilościowy i jakościowy

  1. Ustala się, że zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy i po dostarczeniu faktury VAT.
  2. Zapłata należności z faktur Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ……………………………………………………………………………….

nr konta: ……………………………………………………………………………

 

§ 5

 

Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

2 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1 ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości

10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1.

3. Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy naliczone kary umowne.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

 

§ 6

 

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć warunki umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

§ 7

 

Wszystkie kwestie wsporne powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

 

§ 8

 

W sprawach nieuregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

    

                 WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2014-11-21 10:32:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2014-11-21 10:37:08)
 
 
ilość odwiedzin: 496691

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X