☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 35

72-300 Gryfice

tel. (0 91) 384 25-65, fax. (0 91) 384 25-65

Strona internetowa http://dps.gryfice.ibip.pl/public/

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

 

 

 

 

 

 

Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych z materacami

dla mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej  w Gryficach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie numeru postępowania: D/12  /2014

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I       Forma oferty;

Rozdział II      Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III    Oferty wspólne;

Rozdział IV    Jawność postępowania;

Rozdział V      Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty:

Rozdział VI    Wykonawcy zagraniczni

Rozdział VII   Termin wykonania zamówienia;

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;

Rozdział IX    Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X      Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI    Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII   Zawarcie umowy;

Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV  Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – zapotrzebowanie na pieluchomajtki

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5

Załącznik nr 6 – wzór umowy;

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Forma oferty

 

1.        Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

2.        Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

3.        Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

4.        Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

5.        Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6.        W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

7.        Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

8.         Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

9.        Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

10.    Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

11.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12.    Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

13.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.    Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)        zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: przetarg nieograniczony, „Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach- bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2)        koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

15.    Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

1.        Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1)        w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt. 15 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.

2)         w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt. 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

2.        Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

3.         Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 

 

ROZDZIAŁ III

Oferty wspólne

 

1.        Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2.        Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

3.        Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

4.        Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1)   oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;

2)   sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a)  dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;

b)   dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika)

5.        Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 1 – 4 niniejszego rozdziału.

6.    Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1)        zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2)        określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

 

3)        czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Jawność postępowania

 

1.        Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2.        Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3.        Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4.        Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5.        Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6.        Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.

7.        Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8.        W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.

9.        W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

 

1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

 

 

a)        Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

b)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

c)        Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2.    Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez złożenie oświadczenia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

3.    Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

4.    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

       Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.    W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6.    Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1)    ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

2)    odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz)

3)    oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

4)    wyliczenie wartości zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

5)   potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących materiału z jakiego wykonany jest       oferowany produkt (np.: karta opisu produktu,  certyfikat) - rozdział XIV.

7.    Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8.    W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Wykonawcy zagraniczni

 

1.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt.2 ppkt.2) siwz składa dokument  lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  2. Dokumenty, o których mowa w pkt.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.2 stosuje się odpowiednio.

4. w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia 14 dni.

 

ROZDZIAŁ VIII

Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

 

1.        Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

Od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do 15.00

2.        Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3.        Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1)        pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

2)         modyfikacje treści siwz,

3)        wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego

4)         wniosek o wyjaśnienie  treści oferty,

5)         wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

6)         wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

7)         informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych,

8)         informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

9)         oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

10)    wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

11)    oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

12)    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

13)    zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

14)    Informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.

4.        Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

5.         Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

6.         Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

7.        Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

8.         Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

9.         Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Agnieszka Pinczewska tel./fax. 91 384 25-65 w godz. 07.00 do 15.00 pok. 013, 

10.    Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

12.    Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.

13.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

14.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej.

15.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej.

 

ROZDZIAŁ IX

Sposób obliczenia ceny oferty

 

1.        Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie koszty (w tym koszty dostawy), oddzielnie oznaczony podatek od towarów i usług - VAT.

2.        Podana cena jest obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy.

3.        Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

4.        Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.        Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

Składanie i otwarcie ofert

 

1.        Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach, ul. Kościuszki 35,

pok. nr 010, w terminie do dnia 02.12.2014 r., do godz. 9.00

2.        Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

3.        Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4.        Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.12.2014 r., o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 35 w Gryficach, , pok. 013

5.        Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Nr 18/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach z dnia 05 grudnia  2012 r.

6.        Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

7.        Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.

8.        Informacje, o których mowa w pkt. 6 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

ROZDZIAŁ XI

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

1.        Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena – waga kryterium 100 %

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium:

 

 C = cena najniższa x 100 pkt/cena oferty ocenianej x znaczenie kryterium (100 %)

 

2.        Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

3.        Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

4.        Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.        Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

6.        W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7.        Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.        Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.        Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.    Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

11.    Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w siwz.

12.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

13.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)        wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru.

2)         wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)        wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4)        terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.    W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

15.    O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)    ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)    złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.  Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

ROZDZIAŁ XII

Zawarcie umowy

 

1.        Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

1)   Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.

2)   Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej siwz.

3)   Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

2.        Termin i miejsce zawarcia umowy.

1)      Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego zgodnie z art. 94 ustawy.

2)      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

3.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

1.        Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2.        Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)        opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)        wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)        odrzucenia oferty odwołującego.

3.      Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

4.        Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.        Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

ROZDZIAŁ XIV

Opis przedmiotu zamówienia

 

1.Przedmiot zamówienia określają kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV -33.19.21.20-9

Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych do siedziby Zamawiającego.

Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2.

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej dane techniczne (załącznik nr 1 do SIWZ).

Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu (łóżek) muszą być fabrycznie nowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2014-11-21 10:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2014-11-21 10:27:24)
 
 
ilość odwiedzin: 496626

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X