☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dom Pomocy Społecznej w Gryficach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Gryficach

Niedziela 26.01.2020

zaawansowane

                                                                                                                              Załącznik nr 1

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

 OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................………...............................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................…..............

(adres siedziby wykonawcy)

REGON...................................................... Nr NIP ..............................…...................................

Nr konta bankowego: ...................................................................................................................

nr telefonu ................................................. nr faxu ......................................................…...........

e-mail .............................................................................................

  1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto (zgodnie z załącznikiem nr 2) :

...........................................................................................................................................

w tym koszty transportu.

  1. Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 31.12.2015 roku w miesięcznych dostawach, w terminie 4 dni od złożenia zamówienia miesięcznego (wielkość jednorazowej dostawy zbliżona do wielkości zapotrzebowania dzielonej na 12 miesięcy).
  2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
  4. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

  1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ………………………

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

 

                                                                                                                                                                        Załącznik nr 2

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA REFUNDOWANE PRZEZ NFZ PIELUCHOMAJTKI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH W 2015 ROKU

 

 

L.p

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

 

Ilość szt.

 

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość brutto

1

2

3

4

5

1.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Medium-nocne

12 960

 

 

2.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Large-nocne

24 480

 

 

3.

Pieluchomajtki dla dorosłych

Largeextra-nocne

4 320

 

 

4.

Anatomiczne wkładki

urologiczne dla kobiet

720

 

 

Razem

 

 

 

 

 

…………………………………, dn………………………………                    ……………………………………………………………….                                                                                                            

(miejscowość)                                                                                                                                             (podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................………......................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... ...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

Załącznik nr 4

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................………..................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

1.    posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

2.    posiada wiedzę i doświadczenie,

3.    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ............................... .........................................................................................

                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w    

                                                                        przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika     

                                                                                  wykonawców)

 

                                                                                                                              Załącznik nr 5

 

………………………………………..

                  (pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W ZAKRESIE ART. 24 UST. 2, PKT. 5 USTAWY

 

 

 

Ja (My) niżej podpisany (ni)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

działając w imieniu i na rzecz:

 

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa wykonawcy)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

 

oświadczam (my), że wykonawca którego reprezentuję (jemy):

 

? nie należy do grupy kapitałowej*

 

? należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:*

 

1.      …………………………………………………………………………..

2.      …………………………………………………………………………..

3.      …………………………………………………………………………..

 

 

 

……………………., dn. ………………………. ………………………………………………

                                         (podpis (y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w  przypadku oferty

                                           wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe

 

 

 

 

UMOWA NR D/     /2014

 

Zawarta w dniu ………………. w Gryficach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryficach 72-300 , ul Kościuszki 35 reprezentowanym przez :

Dyrektora DPS                                            Marzenę Pelc

 przy udziale

Głównego Księgowego                              Agnieszki Chojnackiej

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w

………………………………….

wpisaną/ym w dniu ………….. do rejestru prowadzonego przez ………………………………………….. Dział … .............z kapitałem zakładowym …………… *wpisaną/ym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej ……………….......... pod nr ........................................................... zwaną/ym dalej „Wykonawcą" , reprezentowaną/ym przez:

-  ……………………………………………………….

 

NIP  ………………………..                                 REGON …………………..

została zawarta umowa następującej treści:

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

 

§ 1

 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje zakup i dostawę pieluchomajtek dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i asortymencie po cenach zawartych w ofercie przetargowej. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny w niniejszej umowie.

 

§ 2

 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

§ 3

 

Szczegółowy asortyment oraz ilości zamawianego towaru Zamawiający będzie podawał Wykonawcy w pisemnym comiesięcznym zamówieniu faksem w zależności od aktualnych potrzeb. Wielkość jednorazowej dostawy zbliżona do wielkości zapotrzebowania dzielonej na 12 miesięcy. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni, od złożenia zamówienia. Dostawy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00. Fakt przyjęcia zamówienia potwierdza również na piśmie przedstawiciel Wykonawcy (kierowca).

 

 

 

§ 4

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamawiany towar na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego. Za każdą partię dostarczanego towaru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu świadczenia jakości.

 

§ 5

 

  1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie: …………… zł brutto,

      słownie: ……………………………………………………………………………….

      w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego

      - wynagrodzenie za dostarczony towar

      - odbiór ilościowy i jakościowy

  1. Ustala się, że zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy i po dostarczeniu faktury VAT.
  2. Zapłata należności z faktur Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ……………………………………………………………………………….

nr konta: ……………………………………………………………………………

 

§ 6

 

Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

2 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 5 ust. 1 ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

2)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości

10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 5 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto zgodnie z § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony

2) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 5 ust. 1.

3. Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy naliczone kary umowne.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

§ 7

 

Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie realizacji umowy, prawo zakupu mniejszych o 20 % lub większych o 20 % ilości przedmiotów umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do roszczeń Wykonawcy z tego powodu.

 

§ 8

 

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć warunki umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

§ 9

 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 

1. Z powodu powtarzających się nieterminowych dostaw towaru co najmniej dwukrotnie.

2. W przypadku niewłaściwej jakości dostarczonego towaru co najmniej dwukrotnie

 

§ 10

 

Wszystkie kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

 

§ 11

 

W sprawach nieuregulowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 12

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

    

                 WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Krupecka
(2014-11-20 15:10:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Krupecka
(2014-11-20 15:54:43)
 
 
ilość odwiedzin: 496646

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X